BIURO GEODETY POWIATOWEGO

Do zakresu działania Geodety Powiatowego (GP) należy w szczególności:

 1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
  1. prowadzenie dla obszaru powiatu:
   1. ewidencji gruntów i budynków,
   2. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
   3. gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  2. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych:
   1. rejestr cen i wartości nieruchomości,
   2. szczegółowa osnowa geodezyjna,
   3. baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie  opracowań kartograficznych w skalach 1:5000,
  3. tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych (mapy ewidencyjne i zasadnicze) w skalach:1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,
 2. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 3. zakładanie osnów szczegółowych,
 4. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
 5. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 6. prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii,
 7. planowanie, dysponowanie i rozliczanie środków powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym,
 8. prowadzenie postępowań z zakresu scalania i wymiany gruntów w oparciu o przepisy ustawy o scalaniu i wymianie gruntów,
 9. współpraca z organami służby geodezyjnej i kartograficznej w zakresie realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii.