Herb i Flaga

Zgodnie z treścią art.3 ust.1 ustawy o odznakach i mundurach (Dz. U. 78/31/130  z późn. zm.) – „Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz inne insygnia i symbole”. Także Statut Powiatu Jaworskiego w § 4 stanowi – „Powiat może posiadać własny herb i flagę ustanawiane przez Radę Powiatu”. W związku z powyższym, dnia 31 maja 2004 roku podjęta została uchwała Rady Powiatu w Jaworze w sprawie ustanowienia projektu wzoru symbolu – wizerunku herbu powiatu jaworskiego, a także projektu wzoru samorządowej flagi terytorialnej oraz flagi urzędowej. 

Z racji tego, że wzory powyższych symboli muszą być opracowane zgodnie  z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną, prace nad opracowaniem powyższych wzorów powierzone zostały specjaliście, tj. heraldykowi(wszystkie etapy prac heraldyka konsultowane były z członkami Komisji Statutowej, działającej przy Radzie Powiatu w Jaworze). Następnie zaprojektowane symbole, razem ze stosowną uchwałą oraz uzasadnieniem historycznym, przesłane zostały w celu zaopiniowania właściwemu ministrowi do spraw administracji publicznej.

Dla projektu wzoru wizerunku herbu Powiatu Jaworskiego przyjęta została tarcza o kroju późnogotyckim. Godło powiatu stanowi orzeł dzielony w słup z tarczą sercową na piersi.  W tarczy sercowej znajduje się pole szachowane sześciorzędowe w pięć cegieł srebrnych i czerwonych. Od prawej bocznicy tarczy w polu srebrnym pół orzeł czerwony z sierpową półksiężycową srebrną przepaską poprzez pierś i skrzydło. Od lewej bocznicy tarczy w polu złotym pół orzeł czarny z sierpową przepaską półksiężycową srebrną poprzez pierś i skrzydło. Pierścień w ogonie srebrny.

Samorządową flagę terytorialną stanowi płat materii dzielony na trzy pionowe słupy barwne jednakowej szerokości o następujących barwach:

pierwszy słup ( przy maszcie ) jest barwy białej,
drugi słup – środkowy – jest czerwony,
trzeci zaś słup – skrajny – jest barwy żółtej.