POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Do zakresu działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) należy :

 1. określanie i monitorowanie  zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub z siłami natury oraz zagrożeń o charakterze militarnym,
 2. analizowanie i ocenianie stanu bezpieczeństwa powiatu, w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
 3. bilansowanie powiatowych sił i środków ochrony bezpieczeństwa powiatu czasu pokoju i na wypadek zagrożenia konfliktem zbrojnym, rezerw pokojowych i wojennych na potrzeby sił wsparcia obronnego, ratowniczego oraz dla ludności,
 4. opracowywanie i egzekwowanie aktów prawnych na podstawie ustaw i rozporządzeń z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego powiatu,
 5. opracowywanie planów ochronny cywilnej, zarządzania kryzysowego, oraz planów o charakterze operacyjno – obronnym i ich uzgadnianie,
 6. tworzenie i organizowanie warunków działania dla powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego,
 7. organizacja formacji zakładowych i środowiskowych OC na terenie powiatu, ich wyposażanie i szkolenie,
 8. zarządzanie w imieniu starosty powiatowymi strukturami ratowniczymi i obronnymi w koordynacji z ich odpowiednikami gminnymi w czasie działań  podejmowanych przez powiat,
 9. opracowywanie planów szkoleniowych i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i obronnego, dla pracowników samorządowych powiatu oraz służb administracji zespolonej,
 10. kierowanie ostrzeżeń, komunikatów o zagrożeniach, zamieszczanie ich w lokalnych środkach masowego komunikowania,
 11. współdziałanie z wojskiem i organizacjami pozarządowymi – w zakresie podejmowanych działań ochrony wewnętrznej powiatu i zwalczania bieżących zagrożeń oraz obronności,
 12. organizowanie ochrony ludności, obiektów specjalnych oraz zabytków przed zagrożeniami w czasu pokoju i wojny, organizowanie w tym zakresie szkoleń dla pracowników tych obiektów,
 13. organizowanie powiatowych stanowisk kierowania działaniami obronnymi i bezpieczeństwa wewnętrznego na czas pokoju i wojny.
 14. planowanie i organizowanie powiatowej akcji kurierskiej, prowadzenie i uzgadnianie z WKU dokumentacji akcji kurierskiej, szkolenie uczestników akcji kurierskiej,
 15. organizowanie pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i jego działań w zakresie monitorowania, zapobiegania oraz usuwania zagrożeń, a także organizowania działań w zakresie odbudowy pokryzysowej,
 16. kontrola realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i obronności w jednostkach samorządu gminnego.