STAROSTA JAWORSKI

Zadania Starosty

Starosta jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru.

Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowym służb, inspekcji, straży.

Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:

– powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
– zatwierdza program ich działania,
– uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu,
– w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,
– zleca w uzasadnionych wypadkach przeprowadzenie kontroli.

Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

Opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej starosta działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach. W sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne, starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu (nie dotyczy to wydawania przepisów porządkowych w przypadkach niecierpiących zwłoki). Czynności te wymagają jednak przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu zarządu powiatu.

Wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują wydanie decyzji przez zarząd powiatu. Do wydania w jego imieniu decyzji może upoważnić wicestarostę, poszczególnych członków zarządu powiatu, pracowników starostwa, powiatowych służb inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.