WYDZIAŁ ROZWOJU PROMOCJI I TURYSTYKI

Do zakresu działania Wydziału Rozwoju, Promocji i Turystyki:

 1. nadzór i koordynowanie zadań w zakresie promocji powiatu, w szczególności:
  1. promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu w kraju i poza jego granicami,
  2. współpraca z gminami powiatu, instytucjami, podmiotami gospodarczymi i organizacjami w zakresie promocji powiatu,
  3. opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych służących budowie marki i wizerunku starostwa i powiatu oraz promocji społeczno – gospodarczej, turystycznej, krajobrazowej, kulturowej, historycznej oraz upowszechnianie ich w kraju i za granicą,
  4. udział w imprezach promocyjnych i wystawienniczych oraz organizacja konferencji, spotkań, seminariów tematycznych służących promocji i rozwoju gospodarczego i turystycznego powiatu,
 2. nadzór i koordynowanie zadań w zakresie rozwoju turystyki na terenie powiatu, w szczególności współpraca z podmiotami i organizacjami działającymi w tym zakresie,
 3. dokonywanie zbiorczych analiz w zakresie działalności podmiotów gospodarczych na rynku lokalnym i podejmowanie działań wspierających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości na terenie powiatu,
 4. nadzór i koordynowanie zadań w zakresie opracowania, wdrażania i aktualizacji strategii rozwoju powiatu i raportu o stanie powiatu,
 5. nadzór i koordynowanie zadań w zakresie prowadzenia na terytorium powiatu konsultacji z mieszkańcami powiatu, w tym w zakresie budżetu obywatelskiego,
 6. organizacja współpracy z zagranicą i gromadzenie dokumentacji z jej przebiegu, w tym spraw związanych z wyjazdami zagranicznymi przedstawicieli starostwa oraz podejmowania delegacji zagranicznych przez władze powiatu,
 7. współpraca z mediami, samorządami, administracją rządową, stowarzyszeniami i innymi podmiotami krajowymi w zakresie zadań realizowanych przez wydział, w tym przygotowywanie informacji dla mediów o ważnych przedsięwzięciach i decyzjach rady powiatu, zarządu powiatu i starosty,
 8. administrowanie stron internetowych powiatu oraz aktywna działalność na portalach społecznościowych, aktualizacja i moderowanie zamieszczanych informacji,
 9. opracowanie i realizacja strategii promocyjno – informacyjnej starostwa,
 10. organizowanie konferencji prasowych i współpraca z przedstawicielami środków masowego przekazu,
 11. analiza i monitoring publikacji zamieszczanych w środkach masowego przekazu nt. funkcjonowania powiatu oraz podejmowanie adekwatnych aktywności w tym zakresie,
 12. realizacja działań mających na celu integrację mieszkańców powiatu i budowanie tożsamości lokalnej,
 13. organizacja obchodów świąt lokalnych, regionalnych i państwowych,
 14. prowadzenie korespondencji okolicznościowej, kalendarza świąt, rocznic, uroczystości związanych z życiem społeczno – gospodarczym powiatu,
 15. koordynowanie spraw związanych z obsługą funkcji reprezentacyjnych starosty oraz członków zarządu i działań objętych patronatem starosty,
 16. realizacja, gromadzenie i archiwizowanie materiału fotograficznego dokumentującego wydarzenia mające miejsce na terenie powiatu,
 17. opracowywanie informacji z prac starosty i podawanie ich do publicznej wiadomości,
 18. prowadzenie szkoleń wewnętrznych, w tym z zakresu komunikacji interpersonalnej, technik obsługi interesantów, działań public relations.