WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Do zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa (AB)  należy w szczególności:

 1. wykonywanie zadań administracji architektoniczno – budowlanych,
 2. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego,
 3. badanie zgodności projektów budowlanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, albo decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz innymi decyzjami wydanymi przez inne organy administracji publicznej,
 4. wydawanie decyzji w sprawie pozwoleń na budowę, przenoszenie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,
 5. przyjmowanie zgłoszeń o budowie i rozbiórce obiektu budowlanego, dla którego niewymagane jest pozwolenia na budowę,
 6. przyjmowanie zgłoszeń o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
 7. wydawanie decyzji na rozbiórkę obiektu budowlanego,
 8. wydawanie decyzji zezwalającej na wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
 9. wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę i rozbiórkę,
 10. zgłaszanie wniosków do planów zagospodarowania przestrzennego,
 11. prowadzenie rozpraw administracyjnych w zakresie kompetencji Wydziału,
 12. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu decyzji, z zakresu kompetencji Wydziału, wymagających udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym,
 13. kontrola posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji,
 14. nakładanie obowiązku dostarczenia odpowiednich ocen technicznych i ekspertyz,
 15. prowadzenie rejestrów:
  1. wniosków o pozwolenia na budowę (rozbiórkę),
  2. wydanych decyzji,
  3. wydanych dzienników budowy,
 16. wydawanie zaświadczeń, o samodzielności lokali,
 17. wykonanie inwentaryzacji i wydawanie zaświadczeń potwierdzających wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów uzyskania dodatku mieszkaniowego,
 18. rejestrowanie i przechowywanie zatwierdzonych projektów budowlanych, a także innych dokumentów objętych pozwoleniem na budowę, przez okres istnienia obiektu budowlanego,
 19. rozpatrywanie zgłoszonych uwag i wniosków stron postępowania administracyjnego,
 20. współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,
 21. współpraca z Wojewódzkim Urzędem Statystycznym w zakresie ruchu budowlanego,
 22. wykonywanie czynności kontrolnych przez pracowników Wydziału przy realizowaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego.