WYDZIAŁ EDUKACJI, ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Do zakresu działania Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej (EPS) należy w szczególności:

 1. planowanie rozwoju sieci powiatowych szkół i placówek oświatowych,
 2. tworzenie, przekształcanie, łączenie i likwidacja publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych, placówek oświatowo – wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego i placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, placówek artystycznych, poradni psychologiczno – pedagogicznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
 3. prowadzenie rejestru niepublicznych szkół i placówek oświatowych,
 4. przygotowywanie decyzji o wpisie lub skreśleniu z ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych,
 5. nadzór merytoryczny nad działalnością organizacyjną szkół publicznych i placówek światowych w zakresie realizacji powierzonych zadań,
 6. wykonywanie czynności związanych z zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych,
 7. monitorowanie przebiegu rekrutacji do szkół,
 8. sporządzanie rocznych informacji o realizacji zadań oświatowych,
 9. naliczanie dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz kontrola ich wydatkowania zgodnie z przeznaczeniem,
 10. zapewnienie warunków działania szkół i placówek oświatowych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 11. wykonywanie zadań związanych z postępowaniami egzaminacyjnymi dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
 12. przygotowywanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli w prowadzonych szkołach i placówkach oraz sprawozdania z realizacji planu,
 13. przygotowanie umów i rozliczenie przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Jaworskiego przez organizacje pozarządowe,
 14. współpraca i organizacja posiedzeń Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 15. wydawanie skierowań do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz kształcenia specjalnego,
 16. nadzór i kontrola placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 17. nadzór nad prawidłowością prowadzonej przez PCPR sprawozdawczości w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 18. analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli według stopni awansu,
 19. wykonywanie czynności związanych z oceną i przeprowadzaniem konkursów na dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych,
 20. wnioskowanie o przyznanie odznaczeń, orderów i nagród dyrektorom powiatowych jednostek oświatowych,
 21. rozliczanie dotacji celowych w oświacie,
 22. przygotowywanie i monitorowanie realizacji porozumień zawartymi przez powiat z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 23. zbieranie, przetwarzanie i tworzenie baz danych oświatowych szkół i placówek oświatowych,
 24. planowanie, rozliczanie oraz sporządzanie sprawozdawczości, analiz i informacji z dysponowania środkami PFRON,
 25. realizacja programów zatwierdzonych przez Zarząd PFRON,
 26. współpraca z gminami oraz ośrodkami pomocy społecznej w ramach realizacji programów PFRON,
 27. sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w starostwie,
 28. prowadzenie kontroli utworzonych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych oraz udzielonych pożyczek osobom niepełnosprawnym na uruchomienie działalności gospodarczej ze środków PFRON,
 29. współdziałanie z Powiatową Społeczną Radą Osób Niepełnosprawnych,
 30. obsługa Komisji ds. przyznawania środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – organu doradczego starosty,
 31. współdziałanie z Powiatową Radą Rynku Pracy i Powiatowym Urzędem Pracy,
 32. sporządzanie sprawozdań i informacji o udzielonej pomocy de minimis dla pracodawców oraz przekazywanie ich do UOKiK,
 33. współpraca z Powiatowym Zespołem Orzekającym o stopniu niepełnosprawności w zakresie wydawania i przyjmowania wniosków o stopień niepełnosprawności, legitymacji oraz kart parkingowych,
 34. przyjmowanie interesantów ubiegających się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub legitymacji osoby niepełnosprawnej,
 35. opracowanie i nadzór nad realizacją Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 36. nadzór nad realizacją Powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego,
 37. przygotowywanie sprawozdań z realizacji programów zdrowotnych i profilaktycznych z gmin i powiatu,
 38. przygotowanie materiałów informacyjnych na potrzeby zarządu i rady powiatu o sytuacji w służbie zdrowia na terenie powiatu,
 39. realizacja działań na rzecz promocji zdrowia, inspirowanie i wspomaganie działań profilaktycznych,
 40. rozliczanie wydatków budżetowych związanych ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne dzieci,
 41. opracowanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu,
 42. przygotowywanie oraz nadzór na realizacją programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi,
 43. nadzór i kontrola wydatkowania przyznanych dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe,
 44. współdziałanie i wspieranie stowarzyszeń kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki, rehabilitacji społecznej i zawodowej,
 45. wnioskowanie o środki finansowe i nadzór nad pracą animatora sportu,
 46. przygotowanie oraz nadzór nad realizacją Programu opieki nad zabytkami Powiatu Jaworskiego,
 47. podejmowanie działań na rzecz ochrony zabytków,
 48. nadzór i kontrola wydatkowania przyznanych dotacji na remont i prace konserwatorskie zabytków,
 49. nadzór nad działalnością organizacyjną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i jednostek pomocy społecznej,
 50. nadzór i kontrola wydatkowania przyznanych dotacji dla jednostek pomocy społecznej,
 51. sporządzanie umów o współfinansowaniu Warsztatu Terapii Zajęciowej,
 52. prowadzenie kontroli planowanych i doraźnych,
 53. podejmowanie działań w celu pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz realizacja projektów będących w zakresie działania Wydziału.