WYDZIAŁ FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

Do zakresu działania Wydziału Finansów i Księgowości (FK) należy w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów budżetów powiatu,
 2. opracowywanie projektów Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 3. opracowywanie sprawozdawczości, analiz i informacji z wykonania budżetu,
 4. organizowanie oraz sprawowanie nadzoru nad rachunkowością w jednostkach organizacyjnych objętych budżetem powiatu,
 5. obsługa finansowo-księgowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, oraz środków specjalnych tworzonych przez starostę,
 6. ewidencja realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
 7. ewidencja mienia powiatu,
 8. prowadzenie ewidencji i rozliczanie składników majątkowych starostwa,
 9. współpraca z organami kontroli państwowej, skarbowej i RIO,
 10. przekazywanie uchwał do jednostek nadzoru – RIO,
 11. współpraca w opiniowaniu projektów aktów prawnych wywołujących skutki finansowe,
 12. opracowywanie instrukcji obiegu dokumentów finansowych, oraz nadzór nad jej przestrzeganiem,
 13. ewidencja finansowa dochodów skarbu państwa oraz starostwa i ich windykacja,
 14. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych.