WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (OSO) należy w szczególności:

 1. prowadzenie wykazu jednostek organizacyjnych powiatu,
 2. obsługa organizacyjno – techniczna sekretariatu starostwa,
 3. organizacyjne współdziałanie z jednostkami administracji zespolonej,
 4. organizowanie i nadzór nad obiegiem dokumentacji wewnętrznej,
 5. organizacja przyjmowania skarg i wniosków oraz prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do starostwa,
 6. zapewnienie obsługi kadrowej, w szczególności:
  1. prowadzenie akt osobowych pracowników starostwa,
  2. prowadzenie akt osobowych kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży,
  3. prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem, przesunięciami i awansami, rozwojem zawodowym, zakończeniem zatrudnienia,
  4. organizacja szkoleń oraz doskonalenia kadr starostwa,
  5. organizacja służby przygotowawczej,
  6. organizacja zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,
  7. organizacja stażu,
  8. ustalanie i zmiana czasu pracy (ustalanie systemów i rozkładów czasu pracy),
  9. rozliczanie czasu pracy,
  10. ustalanie uprawnień pracowniczych,
  11. prowadzenie spraw związanych z absencją pracowników oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży,
  12. współpraca z Wydziałem Finansowo – Księgowym w zakresie naliczenia płac, świadczeń pracowniczych i socjalnych,
  13. współpraca ze służbą BHP w zakresie: szkoleń BHP, badań lekarskich, opisu zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy (informacja o ryzyku zawodowym),
  14. sporządzanie sprawozdawczości o zatrudnieniu,
 7. prowadzenie ewidencji:
  1. zwolnień lekarskich oraz kontrola ich wykorzystania,
  2. delegacji służbowych,
 8. nadzór nad przestrzeganiem regulaminu i dyscypliny pracy,
 9. nadzór nad przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków obywateli wpływających do starostwa,
 10. udzielanie zezwoleń na prowadzenie zbiórki publicznej na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż obszar jednej gminy,
 11. realizacja i koordynacja działań podejmowanych na rzecz lokalnych środowisk kombatanckich,
 12. sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz nadzoru nad działalnością fundacji,
 13. współdziałanie z instytucjami odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie,
 14. realizacja zadań rządowych przyjętych za porozumieniem stron dotyczących:
  1. postępowania w sprawach zgromadzeń,
  2. powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 15. prowadzenie zbiorczej dokumentacji kontrolnej,
 16. zapewnienie materialno – technicznych warunków pracy starostwa, zarządu powiatu i rady powiatu,
 17. administrowanie siedzibą starostwa,
 18. analizowanie potrzeb starostwa w zakresie systemów informatycznych, opracowywanie i wdrażanie tych systemów oraz administrowanie siecią komputerową,
 19. prowadzenie archiwum i biblioteki zakładowej,
 20. prowadzenie czynności związanych z przyjmowaniem i ekspedycją korespondencji,
 21. gospodarka taborem samochodowym,
 22. organizacja ochrony budynku, utrzymania czystości i porządku,
 23. kontrola stanu technicznego urządzeń budynku i ich remonty,
 24. prowadzenie ewidencji i rozliczanie składników majątkowych starostwa,
 25. zapewnienie informacji wizualnej w budynku i pomieszczeniach biurowych,
 26. prenumerata czasopism, dzienników urzędowych,
 27. prowadzenie rejestru pieczątek i pieczęci oraz ich zamawianie,
 28. nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem dokumentacji,
 29. nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP,
 30. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
 31. przygotowywanie i obsługa od strony technicznej posiedzeń rady powiatu i jej komisji oraz zarządu powiatu,
 32. rozpowszechnianie aktów prawnych wydawanych przez radę powiatu i zarząd powiatu,
 33. prowadzenie rejestru uchwał rady powiatu i zarządu powiatu,
 34. przygotowywanie projektów uchwał w zakresie działania rady powiatu,
 35. przekazywanie uchwał do jednostek nadzoru – Wojewody Dolnośląskiego,
 36. przekazywanie uchwał do realizacji przez zarząd powiatu,
 37. rejestrowanie interpelacji, zapytań, wniosków radnych i komisji oraz sporządzanie informacji o sposobie ich realizacji,
 38. organizacja działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej,
 39. przyjmowanie wniosków, postulatów, skarg od mieszkańców powiatu i przekazywanie ich przewodniczącemu rady,
 40. organizacja obsługi przyjęć interesantów przez członków zarządu powiatu oraz przewodniczącego rady,
 41. prowadzenie rejestru przepisów porządkowych,
 42. przekazywanie do publikacji w środkach masowego przekazu oraz w drodze obwieszczeń umieszczonych na tablicach informacyjnych Starostwa, Urzędów Miast i Gmin wchodzących w skład powiatu – przepisów porządkowych, ogłaszanie przepisów prawa  miejscowego w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, udostępnianie zbioru prawa miejscowego ustalonego przez powiat,
 43. dokonywanie czynności techniczno – ewidencyjnych związanych z odbiorem oświadczeń majątkowych od radnych powiatu,
 44. prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych,
 45. organizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu,
 46. współpraca z Krajowym Biurem oraz Powiatową Komisją Wyborczą w zakresie organizacji i przeprowadzenia wyborów samorządowych.