Aktualności

Zarząd Powiatu Jaworskiego ogłasza

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Jaworskiego w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022”

pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP Powiatu Jaworskiego