magda

Rozstrzygniecie II otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Jaworskiego uchwałą 18/2023 dokonał rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Jaworskiego w 2023r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej, kultury i sztuki oraz turystyki i edukacji oraz wybrał oferty…

Otwarty konkurs ofert – spotkanie informacyjne

Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych przy Staroście Jaworskim zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Jaworskiego. Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze u. Wrocławska 26 . Wszystkie organizacje pozarządowe zapraszamy na spotkanie.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z 9.02.2023 r.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dotacje zostaną przekazane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn….

Usługa transportowa door-to-door przedłużona do 31.05.2024 r.

Konkurs grantowy ogłoszony w ramach Projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego  w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w…

Wspieraj lokalnie – Rozlicz PIT w powiecie jaworskim

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał z uwagi na znaczenie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi. Projekt promuje kampanię 1,5% dla lokalnych Organizacji Pożytku Publicznego z kampanią lokalnego rozliczania podatku dochodowego. Świadomość mieszkańców powiatu jaworskiego o możliwości przekazania 1,5% na organizacje „pomocowe”…

Otwarty Konkurs Ofert

Informujemy, że Zarząd Powiatu Jaworskiego podjął uchwałę nr 5/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej, kultury i sztuki oraz turystyki i edukacji….

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w atr.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w sprawie projektu „Rocznego program współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy…

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POWIATU JAWORSKIEGO NA OKRES  10 LAT OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI  POWIATU JAWORSKIEGO Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, jako kierujący jednostką organizacyjną Powiatu Jaworskiego na rzecz, której został ustanowiony…

Oświadczenie Anety Kucharzyk Starosty Jaworskiego w/s wypowiedzenia umowy na nieodpłatne użyczenie pomieszczeń starostwa dla zarządu powiatowego OSP

Odnosząc się do informacji pojawiających się w lokalnych mediach o rzekomym wypowiedzeniu umowy na nieodpłatne użyczenie pomieszczeń starostwa dla zarządu powiatowego OSP oświadczam, że:  •             Zarząd Powiatu Jaworskiego nie zawarł umowy z powiatowym zarządem OSP na bezpłatne użyczenie pomieszczeń w…

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY w zakresie przewozów osób w publicznym transporcie zbiorowym w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 1. Nazwa i adres organizatora: Powiat Jaworski ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor 2.  Przewidywany tryb udzielenia…