magda

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Powiat Jaworski w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych realizuje następujące zadania: Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Strzegomskiej, Piastowskiej, Armii Krajowej i Szpitalnej w Jaworze na skrzyżowanie typu mini rondo. Wniosek o uzyskanie środków na zadanie pn. „Poprawa…

Opublikowane w magda

RFIL

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na…

Opublikowane w magda

POLSKI ŁAD

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, powiaty, gminy, miasta lub ich związki w całej Polsce. Program ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych poprzez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. …

Opublikowane w magda

POPC

Cyfrowy Powiat to kolejny – po Cyfrowej Gminie – rządowy program, który skierowany jest do samorządów. W ramach programu, którego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa samorządów, do powiatów w całej Polsce trafi ponad 63 mln zł. Konkurs…

Opublikowane w magda

RPO WD 2014-2020

                Powiat Jaworski rozpoczął realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna…

Opublikowane w magda

Rozstrzygniecie II otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Jaworskiego uchwałą 18/2023 dokonał rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Jaworskiego w 2023r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej, kultury i sztuki oraz turystyki i edukacji oraz wybrał oferty…

Opublikowane w magda

Otwarty konkurs ofert – spotkanie informacyjne

Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych przy Staroście Jaworskim zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Jaworskiego. Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze u. Wrocławska 26 . Wszystkie organizacje pozarządowe zapraszamy na spotkanie.

Opublikowane w magda

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z 9.02.2023 r.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dotacje zostaną przekazane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn….

Opublikowane w magda

Usługa transportowa door-to-door przedłużona do 31.05.2024 r.

Konkurs grantowy ogłoszony w ramach Projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego  w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w…

Opublikowane w magda

Wspieraj lokalnie – Rozlicz PIT w powiecie jaworskim

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał z uwagi na znaczenie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi. Projekt promuje kampanię 1,5% dla lokalnych Organizacji Pożytku Publicznego z kampanią lokalnego rozliczania podatku dochodowego. Świadomość mieszkańców powiatu jaworskiego o możliwości przekazania 1,5% na organizacje „pomocowe”…

Opublikowane w magda