Środki Unijne

RPO WD 2014-2020

W ramach projektu pn. „Poprawa dostępności transportowej Powiatu Jaworskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej 2184D – etap I, II, III”, wykonano przebudowę około 6,8 km nawierzchni dróg w kilku miejscowościach na terenie gminy Wądroże Wielkie.

Zakres prac obejmował: wykonanie prac rozbiórkowych, wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika, zjazdów na posesje, wykonanie odwodnienia powierzchniowego do istniejącej kanalizacji deszczowej, przebudowę istniejącego przystanku autobusowego i montaż oświetlenia. Działania projektowe zostały podzielone na 4 etapy.

Przedsięwzięcie współfinansowane zostało ze środków zewnętrznych w ramach RPO WD 2014-2020, Osi priorytetowej 5 Transport, Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa Poddziałanie 5.1.1 Drogowa dostępność transportowa – konkursy horyzontalne. Wartość projektu to 3 942 289,18 zł, w tym dofinansowanie UE w wysokości 3 025 430,70 zł.