Aktualności

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

Zarząd Powiatu w Jaworze ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  pn. : Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie powiatu jaworskiego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/?id=113444