Marta Kowalczyk

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) Starosta Jaworski podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 10 marca 2023 r. do  31 marca 2023…

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Mściwojów

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Mściwojów, położonej w obrębie Snowidza, oznaczonej geodezyjnie jako działka 556 o powierzchni 0,3061 ha.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie powiatu jaworskiego w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.”

Zarząd Powiatu Jaworskiego na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2022 r. na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji konkursowej, które odbyło się w dniu 21.11.2022 r. oraz kierując się rekomendacją Komisji, podjął uchwałę nr 40/22 Zarządu Powiatu Jaworskiego w sprawie wyboru…

Informacja o zawieszeniu wykonywania powiatowych przewozów pasażerskich na linii Jawor – Lipa – Kaczorów

W związku z realizowaną przebudową nawierzchni drogi powiatowej nr 2815D relacji Lipa –  Jastrowiec – Pogwizdów oraz informacją Operatora – PKS Sp. z o. o. w Kamiennej Górze o braku możliwości realizowania przewozów wyznaczonym objazdem, Organizator – Powiat Jaworski informuje…