Marta Kowalczyk

Ogłoszenie Starosty Jaworskiego

w sprawie konsultacji i zebrania uczestników scalenia w świetlicy w Snowidzy

Ogłoszenie

o przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w Jaworze

Zaproszenie do złożenia oferty

Parafia Rzym.-Kat. św. Marcina w Jaworze zaprasza do złożenia oferty handlowej na naprawę pokrycia dachowego w kościele parafialnym pw. św. Marcina w Jaworze

Komunikat Starosty Jaworskiego

Starosta Jaworskiwykonujący zadania z zakresu administracji rządowej Działając na podstawie § 6 ust. 1 i ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U….

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Starostwo Powiatowe w Jaworze ogłasza nabór wniosków EPS.8341.1.1.2024 Jawor, dn.04 .03.2024 r. OGŁOSZENIEStarostwo Powiatowe w Jaworze ogłasza nabór wniosków na przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej oraz nabór wniosków na zwrot kosztów (refundacja)…

OBWIESZCZENIE STAROSTY JAWORSKIEGO

OBWIESZCZENIE STAROSTY JAWORSKIEGOw sprawie scalenia gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów GP.6622.23.2022.5.1.2023OBWIESZCZENIE STAROSTY JAWORSKIEGOw sprawie scalenia gruntów wsi Snowidza, gmina MściwojówNa podstawie art. 31 pkt 4 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z…

Obwieszczenie Starosty Jaworskiego

Obwieszczenie-okazanie projektu scalenia na gruncie oraz zebranie uczestników scalenia w dniu 12.03.2024 r. (wtorek) godz. 17:00 świetlica wiejska Jawor, dnia 22 lutego 2024 r. GP.6622.23.2022.5.2024 OBWIESZCZENIE STAROSTY JAWORSKIEGOw sprawie scalenia gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów1. Okazanie na gruncie projektu scaleniaNa…

OBWIESZCZENIE Starosty Jaworskiego w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedziby Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaworze w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Starosty Jaworskiego z dnia 1 lutego 2024roku Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Starosta Jaworski podaje do publicznej wiadomości…

Dane o pojeździe za pośrednictwem usługi internetowej od 1 stycznia 2024 r.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii określiło termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie art. 80cba ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.) na dzień 1 stycznia 2024…

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie powiatu jaworskiego w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.”

Zarząd Powiatu Jaworskiego na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2023 r. podjął uchwałę nr 60/2023 Zarządu Powiatu Jaworskiego w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn….