Marta Kowalczyk

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Jaworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie powiatu jaworskiego w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia…

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Zarząd Powiatu Jaworskiego informuje, że w wyniku ogłoszenia o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu w 2024 roku punktu…

Uwaga! Zmiana na linii komunikacyjnej nr 502!

Powiat Jaworski, jako organizator publicznego transportu zbiorowego informuje, że w związku z rozpoczętymi robotami drogowymi, nastąpi zmiana trasy w rozkładzie jazdy na linii nr 502 relacji Jawor – Budziszów Mały -Jawor. Ze względu na wynikające utrudnienia w ruchu, prace będą…

Nabór na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert

Zarząd Powiatu w Jaworze ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2024 r. na obszarze powiatu jaworskiego…

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Jaworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2024 r. na obszarze powiatu jaworskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej przez…

OGŁOSZENIE Starosty Jaworskiego o możliwości zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Jaworze

Na podstawie art. 44c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2023 poz.100 tj.) i § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej…

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Parafia Rzym.-Kat. św. Jadwigi Śląskiej w Bolkowie, 59-420 Bolków, Pl. Jana Pawła II 1 zaprasza do złożenia oferty handlowej na: Konserwację i restaurację kamiennego sakramentarium z kościoła pw. św. Barbary w Wolbromku