Aktualności

Komunikat Starosty Jaworskiego

Starosta Jaworski
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie § 6 ust. 1 i ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

informuje

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26 na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze www.spjawor-bip.pbox.pl do publicznej wiadomości zostało wywieszone ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej Skarbu Państwa w granicach działki o numerze ewidencyjnym 113/17 o powierzchni 0,5906 ha, obręb geodezyjny Paszowice, gmina Paszowice, pow. jaworski. Dla nieruchomości, w granicach której znajduje się ww. działka Sąd Rejonowy w Jaworze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1J/00029801/8. Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza wynosi 42 000,00 zł

Wadium w kwocie  4 200,00  jako 10% ceny wywoławczej należy wnieść w pieniądzu do dnia 12.04.2024 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.04.2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w sali konferencyjnej (I piętro).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 pokój nr 214, 213 lub pod numerem telef. 76/7290134 lub 76/7290135 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1430, w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia przetargu. 

https://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/getFile?id=238165