Aktualności

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie powiatu jaworskiego
w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.”

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na BIP http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/?id=113444