Aktualności

Pałac w Muchowie na sprzedaż

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem zabytkowego neoklasycznego pałacu, otoczona zielenią parkową (zespół pałacowo-parkowy), położona w miejscowości Muchów nr 7, gmina Męcinka, obręb Muchów w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 79 o powierzchni 1,7368 ha.

Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą KW Nr LElJ/00017428/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaworze IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Obszar całej nieruchomości wynosi 1,7368 ha.

Powierzchnia zabudowy budynku istniejącego wynosi 673,40 m2• Powierzchnia użytkowa istniejącego budynku wynosi 1256,79 m2•

Nieruchomość wpisana jest do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków.

Zabudowę działki stanowi budynek zabytkowego neoklasycznego pałacu w Muchowie nr 7, gm. Męcinka, pow. jaworski, położony na działce nr 79, AM-1, KW Nr LElJ/00017428/2 w granicach murów obwodowych, wpisany do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego decyzją Konserwatora Zabytków WRiD-ES-6000102/10 z dnia 12.03.2010 r. pod nr A/1714. To budynek wolnostojący, o dużych walorach architektonicznych, wybudowany około 1910 r. w technologii tradycyjnej murowanej, dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem częsc1owo użytkowym. Pomieszczenia na poziomie poszczególnych kondygnacji obejmują:

  • w piwnicy: pomieszczenia gospodarcze, magazynowe i pomocnicze, kotłownia, łazienka z toaletą, sauna, która obecnie jest nieczynna,
  • na parterze: hall z zabytkowym kominkiem, sala dydaktyczna, jadalnia, kuchnia, toalety, pralnia, pomieszczenia gospodarcze, ganek z tyłu budynku,
  • na 1 piętrze: pokoje noclegowe i administracyjne, magazyn, toalety,
  • na 2 piętrze – poddasze użytkowe: pokoje noclegowe, toaleta, łazienka,
  • poddasze użytkowe – dwupoziomowe

Pałac otoczony jest zielenią – parkiem mieszanym o charakterze krajobrazowo-leśnym w Muchowie, gm. Męcinka, pow. jaworski, położony na działce nr 79, AM-1, wpisany do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego decyzją Konserwatora Zabytków WRiD-ES-6000-37/10 z dnia 02.11.2010 r. pod nr A/4050.

W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Męcinka zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIX/182/05 Rady Gminy Męcinka z dnia 29 grudnia 2005 r. nieruchomość znajduje się na obszarze o funkcji oznaczonej symbolem N2UT – teren istniejącej zabudowy usług turystyki, hotelarstwa i gastronomii – część działki oraz symbolem ZL – teren lasów – część działki.  W/w  działka  położona  jest  na  terenie  Parku  Krajobrazowego „Chełmy” oraz na terenie strefy „A” ochrony konserwatorskiej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5 500 000,00 zł. Stosownie do uchwały nr LVI/276/22 r. Rady Powiatu Jaworskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. cena  osiągnięta w przetargu obniżona zostanie o 1% z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 15.03.2023 r. o godz. 12:00 w budynku Starostwa

Powiatowego w Jaworze, przy ul. Wrocławskiej 26, w sali konferencyjnej (I piętro). Przetarg będzie przeprowadzony w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Podmioty, podlegające wpisom do rejestrów,  winny przedłożyć  aktualny  odpis z Krajowego  Rejestru  Sądowego lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców KRS, wydane w ciągu trzech ostatnich miesięcy, natomiast spółki cywilne – umowę spółki, natomiast osoby fizyczne winny przedstawić komisji przetargowej dowody osobiste.

W przypadku reprezentowania osoby prawnej lub osoby fizycznej przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo w formie prawem przewidzianym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 550 000,00 zł co stanowi 10 % ceny wywoławczej w formie przelewu na konto Starostwa Powiatowego  w  Jaworze  w  Banku  Spółdzielczym  w  Jaworze  nr  rachunku: 73 8647 0007 0018 4322 2000 0024 w terminie do dnia 09.03.2023 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w Jaworze. Dowód wniesienia wadium należy okazać komisji przetargowej przed przetargiem. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.).

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie uprawnia organizatora przetargu do odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa strona nabywająca.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń Starostwa

Powiatowego w Jaworze, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego (www.spjawor-bip.pbox.pl) oraz www.jaworskie.pl, a ponadto wyciąg z ogłoszenia publikowany jest w prasie „Rzeczpospolita”, Monitor Urzędowy oraz dzienniki internetowe.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Jaworze, pokój nr 214 lub 212, pod nr (076) 72-90-134 lub 72-90-136.

Zarząd Powiatu Jaworskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 t.j.).

Pałac w Muchowie
Pałac w Muchowie