Aktualności

Postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Jaworze.

POSTANOWIENIE NR 1/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE I

z dnia 5 stycznia 2023 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Jaworze

Na podstawie art. 383 § 2a w związku z § 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418) Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze I postanawia, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie z dniem 28 grudnia 2022 r. mandatu radnego wybranego do Rady Powiatu w Jaworze w okręgu wyborczym nr 1 z listy nr 16 – KWW EMILIANA BERY RAZEM, z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu. Radnym, którego mandat wygasł jest Michał Adam CZARNECKI.

§ 2. Postanowienie   przekazuje   się   Zainteresowanemu,   Wojewodzie   Dolnośląskiemu   oraz

Przewodniczącemu Rady Powiatu w Jaworze.

§ 3. Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Na postanowienie Zainteresowanemu przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, którą wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Jeleniej Górze I (decyduje data złożenia skargi, a nie data jej nadania w urzędzie pocztowym).

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze I

Jakub Szmigiel