Aktualności

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

Starosta Jaworski
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie § 6 ust. 1 i ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26 na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze www.spjawor-bip.pbox.pl do publicznej wiadomości zostało wywieszone ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej Skarbu Państwa w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 105/9 o powierzchni 0,0774 ha , 106/13 o powierzchni 0,3933 ha i  107/11 o powierzchni 0,6976, AM-2, obręb geodezyjny Paszowice, gmina Paszowice, pow. jaworski. Dla nieruchomości, w granicach której znajdują się ww. działki prowadzona jest Księga Wieczysta LE1J/00029801/8 przez Sąd Rejonowy w Jaworze IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań. Cena wywoławcza wynosi 78 000,00 zł

Wadium w kwocie  7 800,00 zł  jako 10% ceny wywoławczej należy wnieść w pieniądzu do dnia 14.07.2023 r. Przetarg odbędzie się w dniu 18.07.2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w sali konferencyjnej (I piętro).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 pokój nr 214, 213 lub pod numerem telef. 76/7290134 lub 76/7290135 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1430, w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia przetargu.