Aktualności

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

Starosta Jaworski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie art. 38 ustawy      z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)    oraz § 3 ust.1, § 6i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 371 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, prawa własności nieruchomości położonych we wsi Wądroże Wielkie, gm. Wądroże Wielkie, powiat jaworski

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 460/9 o powierzchni 0,1600 ha, dla której Sad Rejonowy w Jaworze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1J/00021225/0 oraz udziału Skarbu Państwa wynoszącego 1/5 w prawie własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 460/8     o powierzchni 0,0800 ha, dla której Sąd Rejonowy w Jaworze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1J/00021223/6, obręb Wądroże Wielkie, położonych            w Wądrożu Wielkim. Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.

Nieruchomości w granicach ww. działek położone są w gminie wiejskiej Wądroże Wielkie                  w powiecie jaworskim, województwie dolnośląskim:

1. działka nr 460/9 o powierzchni 0,16 ha oraz następujące budynki związane z gruntem;

– budynek magazynowy, piętrowy bez podpiwniczenia o powierzchni zabudowy 286,80 m2, powierzchni użytkowej 424,5 m2 i kubaturze 2.524 m3

– zbiornik przeciwpożarowy wykonany z betonu o grubości ściany 28 cm i głębokości 0,70 m              o powierzchni zabudowy 68,6 m2 i objętości użytkowej 41,4 m3,

– drogi i place utwardzone o powierzchni zabudowy 337,5 m2,

– sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz  elektryczna,

2. działka 460/8 o powierzchni 0,08 ha w udziale wynoszącym 1/5 w drodze wewnętrznej. Nieruchomość pełni funkcję wewnętrznej drogi dojazdowej, utwardzona betonem o dużym stopniu zużycia. Uzbrojenie – sieć elektryczna, wodna kanalizacyjna  w zasięgu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wądroże Wielkie, uchwalonego uchwałą Nr IX/36/03  Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 11.06.2003 r. Nieruchomość oznaczonym symbolem MP – tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z lokalami i powierzchniami terenu przeznaczonymi dla prowadzonej nieuciążliwej działalności komercyjnej lub niekomercyjnej. Strefa B ochrony konserwatorskiej – zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania.

Cena wywoławcza: 195 000,00 zł, wadium: 19 500,00 zł (10%)

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r.       o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023r. poz.1570 z późn.zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 27.09.2023 r. o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego           w Jaworze, przy ul. Wrocławskiej 26, w sali konferencyjnej (I piętro).

Przetarg będzie przeprowadzony w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.  

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Podmioty, podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców KRS, wydane w ciągu trzech ostatnich miesięcy, natomiast spółki cywilne – umowę spółki, natomiast osoby fizyczne winny przedstawić komisji przetargowej dowody osobiste.

W przypadku reprezentowania osoby prawnej lub osoby fizycznej przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo w formie prawem przewidzianym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości       19 500,00 zł co stanowi 10 % ceny wywoławczej w formie przelewu na konto Starostwa Powiatowego w Jaworze w Banku Spółdzielczym w Jaworze nr rachunku: 03 8647 0007 0018 4322 2000 0023         w  terminie do dnia 22.09.2023 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w Jaworze. Dowód wniesienia wadium należy okazać komisji przetargowej przed przetargiem.Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy         z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 z późn. zm.).

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu              i terminie uprawnia organizatora przetargu do odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa strona nabywająca.

Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jaworze, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego (www.spjawor-bip.pbox.pl)                oraz www.jaworskie.pl a ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie ogłoszony w prasie             o zasięgu krajowym – Monitor Urzędowy.


Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88)            w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami          (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września      2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021r. poz. 2213).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Jaworze, pokój nr 214 lub 212, pod nr (076) 72-90-134 lub 72-90-136.

Starosta Jaworski zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Jawor, dnia 23.08.2023 r