Aktualności

Program profilaktyczny „Wektory życia” w szkołach ponadpodstawowych w Powiecie Jaworskim 

 Powiat Jaworski przystąpił do realizacji programu profilaktycznego „Wektory życia” realizowanego w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026. Powiat Jaworski na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki otrzymał na realizację tego zadania dotację celową w łącznej wysokości 4 560 zł, z tego: 

– 2700 zł przeznaczone jest na zakup kursu Programu „Wektory życia”, obejmującego 30 godzin szkolenia (dla nauczycieli), 

– 1860 zł przeznaczone jest na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie 12 godzin zajęd dla uczniów (4 godziny odpłatne oraz 8 godzin bezpłatnych). 

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Jaworski zgłosili do udziału w kursie po jednym nauczycielu z każdej szkoły, tj. I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze, Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie, którzy po zakooczonym udziale w kursie przeprowadzą warsztaty dla uczniów w wymiarze 12 godzin. 

Udział w programie „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych – Wektory życia” to zajęcia psychoedukacyjne służące kształtowaniu postaw prozdrowotnych i prorodzinnych, umożliwiające uczestnikom aktywne poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Jaki wpływ na przyszłośd mają dzisiejsze wybory? Jak osiągnąd dojrzałośd do miłości? Jak i po co dbad o płodnośd oraz zdrowie prokreacyjne? Jak się przygotowad do rodzicielstwa? Jak chronid się przed współczesnymi zagrożeniami? 

Warsztaty mają również za zadanie wspieranie działao wychowawczo-profilaktycznych realizowanych przez dyrektorów jednostek oświatowych i nauczycieli. Program „Wektory życia”, który będzie realizowany do 31 sierpnia 2024 r., został przygotowany na podstawie najnowszych badao naukowych z dziedziny medycyny, biologii, psychologii, pedagogiki.