Aktualności

Rozstrzygnięcie Konkursu na realizację zadań publicznych.

Zarząd Powiatu w Jaworze na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2021 r., na podstawie Protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej do opiniowania ofert, podjął decyzję o podziale środków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie:
– upowszechniania kultury i sztuki,
– upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz turystyki,
– promocji i ochrony zdrowia.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono oferty, które zostaną objęte dofinansowaniem w łącznej wysokości 65 000,00 zł.
Szczegółowy wykaz podmiotów, które wzięły udział w konkursie wraz z wysokością przyznanego dofinansowania w załącznikach.