Aktualności

PCPR szuka wykonawcy kosztorysu

ZAPROSZENIE DO  SKŁADANIA OFERT

                Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze działając na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 tysięcy złotych  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej ( projekt, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, plan BIOZ jeżeli będzie wymagany ,specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia w przypadku jeżeli w toku prac nad dokumentacją dokonanie tych czynności okaże się niezbędne w świetle prawa dla zadania pn. Remont wraz z adaptacją pomieszczeń w budynku przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze  na nową siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze – Etap I  wymiana instalacji  c.o. wraz z kotłem”. Szczegółowe informacje o zakresie i warunkach wykonania i rozliczenia zlecenia znajdują się w projekcie umowy, który stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.    

                Z uwagi na konieczność realizacji w/w zadania do dnia 31 grudnia 2021 r. wykonawca dokumentacji zostanie wybrany z uwzględnieniem wysokości oferowanej ceny oraz oferowanej długości terminu wykonania dokumentacji. 

                Oferty zawierające cenę brutto za usługę oraz proponowany przez Państwa termin realizacji prosimy przesyłać na adres  e-mail : pcprjawor@poczta.fm w terminie do dnia 30 lipca 2021 r.

                Jeżeli są Państwo zainteresowani wykonaniem przedmiotu zamówienia, ale nie odpowiadają Państwu warunki określone w projekcie umowy to prosimy o kontakt w celu negocjacji ewentualnych zmian w projekcie umowy.

                Informujemy, że oferty można również składać pisemnie faksem na numer 76-871-14-10 lub osobiście w wersji papierowej z podpisem i danymi kontaktowymi oferenta w siedzibie PCPR w Jaworze od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7.30 do 15.30