Aktualności

Kwalifikacja wojskowa

W dniu 4 kwietnia rusza tegoroczna kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn i kobiet. Podlegają jej osoby zameldowane w powiecie jaworskim na pobyt stały lub czasowy, trwający ponad trzy miesiące.

Do tegorocznej kwalifikacji wojskowej wzywani są:

– mężczyźni urodzeni w 2003 r.;
– mężczyźni urodzeni w latach 1998 – 2002, którzy nie posiadają określonej kategorii      zdolności do czynnej służby wojskowej;
-kobiety urodzone w latach 1998 – 2003 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które
w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
-osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2022 roku.

Terminarz działania Powiatowej Komisji Lekarskiej w Jaworze przedstawia się następująco:

4-7 kwietnia – mieszkańcy Jawora /4 dni/

8-11 kwietnia – mieszkańcy Gminy Bolków /2dni/

12 kwietnia – mieszkańcy Gminy Męcinka

13 kwietnia – mieszkańcy Gmin Mściwojów i Paszowice

14 kwietnia – mieszkańcy Gminy Paszowice i Wądroże Wielkie

15 kwietnia – mieszkańcy Gminy Wądroże Wielkie i kobiety.

Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Jaworze  przy ul. Piłsudskiego 11 – Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji.

Nie zgłoszenie się do kwalifikacji skutkować będzie przymusowym doprowadzeniem wzywanego przez Policję lub nałożeniem grzywny.