Aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY

w zakresie przewozów osób w publicznym transporcie zbiorowym w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

1. Nazwa i adres organizatora:

Powiat Jaworski ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor

2.  Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343).

3. Określenie transportu oraz linii komunikacyjnych:

Transport drogowy – przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych:

1) linia Jawor –Wądroże Wielkie – Postolice – Budziszów Mały,

2) linia Jawor –Luboradz – Budziszów Mały,

3) linia Jawor – Bolków – Kaczorów,

4) linia Jawor –Lipa – Kaczorów,

5) linia Jawor – Piotrowice – Kondratów,

6) linia Jawor – Męcinka – Stanisławów.

4. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

31 sierpnia 2023 r.

5. Przewidywany czas trwania umowy:

Od 1 września 2023 do 31 sierpnia 2028 r.

Umowa zostanie zawarta pod warunkiem zawarcia umowy przez organizatora z Wojewodą Dolnośląskim o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 717 ze zm.).

6. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:

1) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,

2) Biuletyn Informacji Publicznej http://www.spjawor-bip.pbox.pl/,

3) tablica główna w budynku Starostwa Powiatowego w Jaworze,

4) strona internetowa https://www.jaworskie.pl/.