Aktualności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie powiatu jaworskiego w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.”

Zarząd Powiatu Jaworskiego na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2022 r. na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji konkursowej, które odbyło się w dniu 21.11.2022 r. oraz kierując się rekomendacją Komisji, podjął uchwałę nr 40/22 Zarządu Powiatu Jaworskiego w sprawie wyboru oferty na realizację zadania z zakresu pieczy zastępczej pn. ,,Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej  typu  rodzinnego  na  terenie  powiatu  jaworskiego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.”.

Zarząd Powiatu Jaworskiego dokonał wyboru oferty złożonej przez Stowarzyszenie „Centrum Wsparcia”, ul. Piastowska 12, 59-400 Jawor. Stowarzyszenie gwarantuje wykonanie zadania na najwyższym poziomie, posiada potencjał oraz możliwości, aby prawidłowo realizować powierzone zadanie.