Aktualności

Obwieszczenie Starosty Jaworskiego o scalaniu

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U.
 z 2023 r. poz. 1197) w związku z art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) oraz §33 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.)

zawiadamiam,

właścicieli gruntów przyległych do granic obszaru scalenia, że w dniach od 1 do 4 sierpnia 2023 r. w godzinach 900–1400 geodeci Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy wykonają wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych oraz ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych w zakresie oznaczonym na mapie obszaru scalenia (załącznik do obwieszczenia).

Miejsce spotkania przed czynnościami na gruncie – świetlica wiejska w Snowidzy (Snowidza 78 – wejście od boiska) w godzinach 900–1400 i ze świetlicy wyjazd na grunt
z geodetą.

Lp.DataOdcinek granicy (nazwa obrębu, numer działki)
11.08.2023 r.
wtorek

 (na mapie kolor czerwony)
obręb Snowidza: 380/2, 380/4, 381/2, 381/8, 381/9, 381/10, 381/11, 381/17, 381/18, 381/20, 381/22, 381/25, 381/26, 381/28, 381/29, 382/4, 401, 402/6, 409, 415/1, 415/11, 417/1, 419, 431/9, 549/2, 549/3, 549/4, 550/5, 550/6, 550/7, 550/8, 550/9, 551, 552/2, 552/4, 552/5, 552/8, 552/9, 553/1, 553/4, 762, 763, 764
miasto Jawor obręb nr 4 Ogrody: 208/1, 208/2
miasto Jawor obręb nr 6 Przemysłowy: 1, 2, 3/10, 3/14, 3/16, 3/17, 3/18, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 5/5, 42/1, 42/2, 70/3, 70/4, 70/5
obręb Grzegorzów: 2, 3, 5/2, 6/1, 7, 31/1, 31/3, 31/4, 31/5, 32/4, 32/6, 32/7, 126/5, 127/1, 127/2, 130/1, 141, 142/3, 142/4, 142/5, 162/2 obręb Godziszowa: 141/14
Lp.DataOdcinek granicy (nazwa obrębu, numer działki)
22.08.2023 r.
środa

 (na mapie kolor niebieski)
obręb Snowidza: 489/2, 489/4, 489/10, 515/2, 531, 532, 533, 535, 537, 538, 539/1, 539/2
obręb Skała: 5/1, 21/1, 22, 129, 132, 133, 170, 171, 173/9, 174, 175
obręb Pawłowice Wielkie: 44/1, 44/2, 45, 46/2
obręb Barycz: 118/1
33.08.2023 r.
czwartek

 (na mapie kolor zielony)
obręb Snowidza: 1/1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 27/1, 27/2, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 91, 92/12, 92/13, 489/4, 496, 497/1, 498, 502, 511, 749, 750, 751
obręb Pawłowice Wielkie: 46/2
obręb Barycz: 1, 85/1, 85/3, 105/1, 105/3, 106/2, 108/3, 109/3, 112/1, 114, 118/1, 121/1, 122, 161
obręb Godziszowa: 216, 242
44.08.2023 r.
piątek

(na mapie kolor żółty)
obręb Snowidza: 117/1, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 428, 431/1, 431/3, 431/4, 431/5, 431/6, 431/8, 431/9, 490/1, 751
obręb Godziszowa: 5/1, 5/2, 5/5, 5/10, 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5/17, 6/20, 6/21, 6/22, 6/23, 6/24, 6/25, 141/2, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 141/8, 141/9, 141/13, 141/14 153, 214/2, 242

Zgodnie z art. 7a ust. 2 ww. ustawy obwieszczenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń urzędu gminy, na której terenie są położone grunty objęte scaleniem, oraz na tablicy ogłoszeń we wsi, której grunty tworzą obszar scalenia, i zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa powiatowego, co najmniej na 7 dni przed tym terminem.

Informacje udzielane są pod numerem tel. 534 657 670

Pouczenie:

 1. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
 2. W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca.
 3. Osoby biorące udział w czynnościach powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Dzień obwieszczenia: 21.07.2023 r.

Otrzymują:

 1. Uczestnicy scalenia (zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów)
 2. aa (+BIP)

Do wiadomości:

 1. Sołtys wsi Snowidza (w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń)
 2. Sołtys wsi Grzegorzów (w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń),
 3. Sołtys wsi Barycz (w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń),
 4. Sołtys wsi Godziszowa (w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń),
 5. Sołtys wsi Skała (w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń),
 6. Sołtys wsi Pawłowice Wielkie (w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń),
 7. Urząd Miasta Jawor (w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń),
 8. Urząd Gminy Mściwojów (w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń),

Sprawę prowadzi: Jerzy Krakowski, e-mail: jkrakowski@powiat-jawor.org.pl , tel.: 76 72 90 121, pok. 215