Aktualności

Zawiadomienie o czynnościach

Na wniosek
GEOBUD
ul. Wrocławska 26 59-400 Jawor
ul. Plac Słowiański 1 59-220 Legnica
REGON 390477345
Nr tel. 602 296 189
geobudjawor@gmail.com

PODGK.6640.549.2023

Zawiadomienie skierowane do spadkobierców po zmarłej właścicielce działki 40/5 położonej w Paszowicach, których dane nie są znane. Po okresie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia i opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze, zawiadomienie uważa się za skuteczne.

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych

Stosownie do postanowień art. 40 ust. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 – tekst jednolity) zawiadamiam, że w dniu 01.08.2023 o godzinie 9.00 przeprowadzone zostaną na gruncie czynności wyznaczenia punktów granicznych między nieruchomościami położonymi w Paszowicach gminy Paszowice powiat jaworski oznaczonymi w operacie ewidencji gruntów jako działki numer:
39/7 własność Małżeństwo
40/5 własność Jadwiga N.
Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2021.0.1990 t.j.) – nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.