Aktualności

Uchwała w sprawie scalenia

UCHWAŁA Z DNIA 27 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów objętych scaleniem wsi Snowidza, gmina Mściwojów, powiat jaworski

Działając na podstawie art. 33a pkt 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1197) oraz w związku z tym, że żaden uczestnik scalenia nie wniósł zastrzeżeń do dokonanego szacunku gruntów, udostępnionego do publicznego wglądu w terminie od 11 lipca do 19 lipca 2023 r. w świetlicy wiejskiej w Snowidzy, zespół do spraw scaleń gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów powołany postanowieniem Starosty Jaworskiego nr GP.6622.23.2022.9.2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. wymaganą ustawowo większością ¾ głosów wyraża zgodę na dokonany szacunek gruntów.

Uchwałę wywiesza się na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów, wsi Snowidza i Grzegorzów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Jaworze.

Zespół do spraw scaleń:

1.Tadeusz Budziński…………………………………………………………………
2.Damian Koch…………………………………………………………………
3.Tomasz Kowalski…………………………………………………………………
4.Andrzej Krawczyk…………………………………………………………………
5.Mirosław Loranty…………………………………………………………………
6.Katarzyna Olejarz…………………………………………………………………
7.Robert Orłowski…………………………………………………………………
8.Agnieszka Rogula…………………………………………………………………
9.Iwona Stachera…………………………………………………………………

Przewodniczący zebrania:   ……………………………………………………………….

Stwierdzam, że niniejsza uchwała została podjęta

zgodnie art. 33a pkt 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r.

o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1197)

Starosta