Środki Unijne

RPO WD 2014-2020

                Powiat Jaworski rozpoczął realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Poddziałania nr 3.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Nr projektu: RPDS.03.03.01-02-0044/21

Okres realizacji: I kwartał 2023 r. –  III kwartał 2023 r.    

Całkowita wartość projektu: 14 269 635,06 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 11 257 373,94 zł

                Realizacja projektu przewiduje wykonanie zadań związanych z pracami budowlanymi mającymi na celu termomodernizację budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Jaworskiego znajdujących w Jaworze w trzech różnych lokalizacjach (dotyczy trzech budynków oświatowych) tj.:

1) Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze, ul. Paderewskiego 6

2) Budynek Zespołu Szkół Mechanicznych w Jaworze, ul. Wiejska 5

3) Budynek Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze, ul. Wrocławska 30A.

                Zakres rzeczowy projektu to głównie ocieplenie ścian, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u., wymiana źródeł światła oraz montaż instalacji PV. W projekcie uwzględniono również system zarządzania energią. Ponadto wprowadzony zostanie element edukacyjny, polegający na instruktarzu docelowych użytkowników projektu. Realizacja przedmiotowej inwestycji w sposób bezpośredni przełoży się m.in. na: zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową, zmniejszenie strat energii pierwotnej, dostosowanie obiektów do wymagań
w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła, zmniejszenie kosztów pozyskania energii elektrycznej, redukcję emisji CO2.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.