Środki Unijne

POPC

Cyfrowy Powiat to kolejny – po Cyfrowej Gminie – rządowy program, który skierowany jest do samorządów. W ramach programu, którego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa samorządów, do powiatów w całej Polsce trafi ponad 63 mln zł. Konkurs umożliwia pozyskanie środków m.in. na zakup sprzętu IT, oprogramowania, licencji do realizacji e-usług oraz pracy zdalnej. Możliwy jest również zakup np. stacji roboczych, skanerów, podpisów kwalifikowanych czy czytników. W ramach konkursu powiaty mogą sfinansować szkolenia z zakresu obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania.

Grant jest realizowany w ramach Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu: 155 964,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 149 202,00 zł

Realizacja grantu ma na celu stworzenie środowiska zapewniającego ciągłość działania kluczowych systemów informatycznych w Starostwie Powiatowym w Jaworze oraz zapewnienie bezpieczeństwa lokalnych komputerów. Rozbudowa wewnętrznej sieci informatycznej urzędu – LAN, pozwoli nie tylko zabezpieczyć komputery przed wyciekiem danych z urzędu, infekcjami czy hackingiem, ale również przyspieszy pracę programów dziedzinowych w dostępie do serwerów. Dodatkowo doposażenie serwerowni w systemy redundantne zapewni możliwość wyeliminowania nieplanowanych przestojów działania usług urzędu i ułatwi archiwizacje zwirtualizowanych serwerów i komputerów. Grant wykorzystany zostanie również na zakup licencji oprogramowania do zarządzania bazami danych
(w tym wspomagających elektroniczny obieg dokumentów) zapewniającego najwyższe bezpieczeństwo zasobów informacyjnych. Rozwiązania te mają na celu zwiększenie cyberbezpieczeństwa powiatowych systemów informatycznych, rozbudowę i podniesienie sprawności ich działania, a także ochronę danych znajdujących się w posiadaniu Starostwa Powiatowego
w Jaworze.

Efektem powyższych działań będzie rozwój potencjału cyfrowego Starostwa Powiatowego w Jaworze oraz zwiększenie odporności na zagrożenia w warunkach kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. Ulepszenie i zwiększenie cyfryzacji Starostwa Powiatowego ma również wpływ na zagwarantowanie ciągłości działania, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa klientów i pracowników samorządowych. Stanowi istotne wsparcie w zakresie realizacji e-usług publicznych.