Środki Krajowe

POLSKI ŁAD

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, powiaty, gminy, miasta lub ich związki w całej Polsce. Program ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych poprzez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST.  Jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki mogą składać wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem Aplikacji Polski Ład. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. 

Powiat Jaworski w ramach Programu realizuje następujące zadania:

Edycja I

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Budziszów Mały o dł. ok. 1,2 km”

(01/2021/5750/PolskiLad z dn. 2021-07-28)

Przedmiotowa inwestycja zakłada przebudowę drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Budziszów Mały wraz z budową chodnika na odcinku około 1,2 km. W ramach zadania planuje się rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej, a następnie ułożenie warstwy wyrównawczej, geosiatki przeciwspękaniowej, wykonanie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej. Wykonane zostaną zjazdy publiczne i indywidualne oraz przebudowane istniejące przepusty. Planowane jest zamontowanie barier ochronnych.  Wykonane zostanie odwodnienie (chodnika i jezdni).

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura drogowa

Kwota promesy inwestycyjnej (PLN): 2.565.000,00

Całkowita kwota inwestycji (PLN): 3.947.994,64

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o., ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław

Data zawarcia umowy: 2022-07-07

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2809D w miejscowości Słup o dł. ok. 1,9 km.”

(01/2021/5734/PolskiLad z dn. 2021-07-28)

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie drogi powiatowej nr 2809D w miejscowości Słup
o długości odcinka około 1,9 km. Zadanie polegać będzie na rozbiórce istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonaniu kanalizacji deszczowej wraz z wpustami drogowymi i studzienkami, wykonaniu podbudowy oraz nowej nawierzchni jezdni wraz z budową chodnika. Poza wioską zakłada się przebudowę podbudowy i nawierzchni jezdni wraz z odtworzeniem rowów.

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura drogowa

Kwota promesy inwestycyjnej (PLN): 3.800.000,00

Całkowita kwota inwestycji (PLN): 5.214.746,76

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o., ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław

Data zawarcia umowy: 2022-07-07

Remont drogi, budowa kanalizacji i chodnika w ramach inwestycji pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 2796D Sady Dolne – Sady Górne w km 0+200 – 6+990, Etap I i II – ETAP II

 (01/2021/2206/PolskiLad z dn. 2021-07-28)

Zadanie inwestycje zakłada wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2796D na odcinku ok. 3,2 km poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej, ułożenie geosiatki przeciwspękaniowej, wykonanie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej. Wykonane zostaną zjazdy publiczne i indywidualne. Przewidziane jest także: budowa dwóch zatok autobusowych, chodników przy zatokach, montaż barier ochronnych, odwodnienie drogi, odbudowa przydrożnych rowów,  przebudowa istniejących przepustów.

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura drogowa

Kwota promesy inwestycyjnej (PLN): 3.756.017,62

Całkowita kwota inwestycji (PLN): 4.461.159,47

Wykonawca: Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Częstochowska 12,

58-100 Świdnica

Data zawarcia umowy: 2022-05-09

Edycja II

„Modernizacja bazy sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Jaworze”

(Edycja2/2021/6792/PolskiLad z dn. 2022-02-28)

Inwestycja polega na modernizacji istniejącej bazy sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym
w Jaworze. W ramach inwestycji planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią okólną, bieżnią do sprintu, skocznią w dal. Zadanie przewiduje także montaż ogrodzenia, zakup i montaż niezbędnego wyposażenia – urządzeń sportowych, trybun. Dzięki realizacji zadania będzie możliwa gra w koszykówkę, siatkówkę oraz uprawianie dyscyplin lekkoatletycznych.

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura sportowa

Kwota promesy inwestycyjnej (PLN):  1.080.000,00

Całkowita kwota inwestycji (PLN): 1.916.110,14

Wykonawca: Solid-Stet Sp. z o.o. Sp. k., ul. Międzyparkowa 12a/6, 71-346 Szczecin

Data zawarcia umowy: 2023-04-14

„Remont dróg powiatowych nr 2610D i 2602D w miejscowościach Pomocne i Kondratów”

(Edycja2/2021/5700/PolskiLad z dn. 2022-02-28)

Inwestycja polega na remoncie dróg powiatowych nr 2610D i 2602D w miejscowościach Pomocne
i Kondratów na odcinku o dł. ok. 9,5 km. Wykonana zostanie nowa podbudowa, nawierzchnia asfaltowa, pobocza oraz zjazdy. Ponadto wykonane zostaną remonty obiektów mostowych. Droga stanowi główny ciąg komunikacyjny przez górzyste miejscowości gminy Męcinka: Pomocne i Kondratów. Przy drodze zlokalizowana jest zabudowa mieszkalna wsi, ośrodek zdrowia, przedszkole, plac zabaw, świetlica wiejska, kościół oraz boisko sportowe.

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura drogowa

Kwota promesy inwestycyjnej (PLN):  10.782.485,66

Całkowita kwota inwestycji (PLN):  11.349.984,90

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o., ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław

Data zawarcia umowy: 2023-04-28

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2814D w miejscowości Paszowice”

(Edycja2/2021/5569/PolskiLad z dn. 2022-02-28)

Przedmiotowa inwestycja zakłada budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2814D
w m. Paszowice, gmina Paszowice. Zadanie polegać będzie na budowie chodnika przyległego bezpośrednio do krawędzi jezdni z kostki betonowej prostokątnej, zamkniętego od strony jezdni krawężnikiem betonowym, a od przeciwległej strony obrzeżem betonowym wraz z jego odwodnieniem (przykrycie rowu, miejscowo kanalizacja deszczowa).

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura drogowa

Kwota promesy inwestycyjnej (PLN):  3.443.897,82

Całkowita kwota inwestycji (PLN):  3.625.155,60

Wykonawca: AS ROADS Sp. z o.o. ul. Gwiezdna 8/203, 59-220 Legnica

Data zawarcia umowy: 2023-04-14

Edycja III – PGR

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2805D relacji Niedaszów-Zimnik”

(Edycja3PGR/2021/3221/PolskiLad z dn. 2023-03-31)

Zadanie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 2805D relacji Niedaszów-Zimnik o łącznej długości ok. 1,2 km. W zakresie robót przewidziano frezowanie nawierzchni jezdni, wykonanie nawierzchni bitumicznej, przebudowę istniejących zjazdów, budowę miejscowo chodników, wykonanie nowych krawężników, profilowanie i oczyszczenie rowów, budowę zatoki autobusowej, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi, oznakowanie pionowe i poziome.

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura drogowa

Kwota promesy inwestycyjnej (PLN):  4.652.844,00

Całkowita kwota inwestycji (PLN):  4.747.800,00

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o., ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław

Data zawarcia umowy: 2023-06-28

„Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie”

(Edycja3PGR/2021/2954/PolskiLad z dn. 2023-03-31)

Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie polega na wykonaniu kompleksowych robót ogólnobudowlanych obejmujących remont pomieszczeń na II i III piętrze w zakresie ścian (tynkowanie, malowanie) i podłóg (m.in. wymiana podłoża i płytek), przebudowie toalet i pomieszczeń socjalnych, wykonaniu okładziny na klatce schodowej, remoncie piwnicy w zakresie ścian, tynków, posadzek oraz zmianie rozkładu pomieszczeń poprzez przemurowanie ścian działowych. Remoncie poddana zostanie również instalacja sanitarna w zakresie rur kanalizacyjnych PCV, rur CWU miedzianych na ścianach wraz z otuliną. Wymienione zostaną umywalki, ustępy i baterie oraz podejścia do urządzeń. W zakresie instalacji elektrycznych wymieniona zostanie instalacja zasilająca, w tym oświetleniowa oraz gniazda wtykowe i łączniki świecznikowe. Ponadto w budynku zostanie zainstalowana instalacja teleinformatyczna niezbędna do wykonywania pracy biurowej. Na zewnątrz budynku przewidziano remont elewacji polegający na wykonaniu nowych tynków oraz malowanie. W celu poprawy dostępności do całego obiektu zostanie wykonana winda osobowa wraz z zewnętrznym szybem.

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura społeczna

Kwota promesy inwestycyjnej (PLN):  1.372.000,00

Całkowita kwota inwestycji (PLN):  1.626.457,82

Wykonawca: Agadom Polska Sp. z o.o., Myśliborska 13, 59-400 Jawor

Data zawarcia umowy: 2023-02-06

Edycja VI – PGR

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2830D relacji Stare Rochowice – Płonina”

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2830D relacji Stare Rochowice – Płonina. Zadanie przewiduje przebudowę nawierzchni jezdni wraz z przebudową istniejących zjazdów, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz elementami BRD oraz wykonanie przebudowy przepustów pod zjazdami. Projektuje się powierzchniowe odwodnienie jezdni za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do istniejącej kanalizacji deszczowej lub do istniejącego rowu. Zakres robót objętych przebudową obejmuje: frezowanie istniejących warstw bitumicznych, wykonanie podbudowy nawierzchni zjazdów, wykonanie podbudowy pod poszerzenia jezdni, wykonanie przebudowy zjazdów, wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni betonu asfaltowego, wykonanie poboczy, profilowanie i oczyszczenie rowów.

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura drogowa

Przewidywana wartość inwestycji: 2.590.000,00

Kwota wnioskowanych środków: 2.538.200,00

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2815D relacji Lipa – Jastrowiec – Pogwizdów – etap II”

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2815D usytuowanej pomiędzy miejscowościami Lipa oraz Pogwizdów w powiecie jaworskim. Inwestycja zakłada przebudowę nawierzchni drogi. Aby umożliwić skomunikowanie terenów przyległych do remontowanej drogi zakłada się wykonanie remontu zjazdów publicznych i indywidualnych. Na całym odcinku drogi będącej przedmiotem inwestycji zaprojektowano dwustronne pobocze. Ponadto w ciągu drogi, w miejscach niebezpiecznych, przewidziano bariery ochronne. Mają one na celu minimalizację szkód powstałych w wyniku zjechania pojazdów z jezdni. W celu przeprowadzenia wód rowów przydrożnych i melioracyjnych pod remontowaną drogą, zakłada się przebudowę przepustów. W celu odwodnienia drogi zaplanowano remont istniejących rowów, polegający na ich oczyszczeniu z wyprofilowaniem skarp.

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura drogowa

Przewidywana wartość inwestycji: 2.000.000,00

Kwota wnioskowanych środków: 1.960.000,00

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTÓW – EDYCJA PIERWSZA

„Modernizacja sanitariatów w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze”

Celem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest poprawa dostępności pomieszczeń sanitarnych tj. łazienek szkolnych w obiekcie I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze dla społeczności szkolnej i interesariuszy poprzez gruntowny remont toalet, mający na celu przystosowanie ich dla osób z niepełnosprawnościami. Realizacja inwestycji zapewni uczniom, w tym uczniom niepełnosprawnym, możliwość samodzielnego i swobodnego korzystania z toalet szkolnych, gwarantując im jednocześnie komfort, bezpieczeństwo i intymność. Inwestycja wyeliminuje część barier, przede wszystkim architektonicznych, występujących w budynku szkoły. W zakresie przebudowy toalet w budynku szkoły ujęte jest m.in.: przystosowanie pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych, wymiana umywalek wraz z całą armaturą, wymiana pisuarów, ustępów, remont instalacji elektrycznej, wymiana opraw oświetleniowych oraz remont ogólnobudowlany pomieszczeń, w tym wymiana stolarki drzwiowej i okiennej. Dzięki realizacji inwestycji pomieszczenia sanitarne szkoły (łazienki) dostosowane będą do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Obszar inwestycyjny: Inwestycja własna

Kwota promesy inwestycyjnej (PLN):  490.000,00

Przewidywana wartość inwestycji (PLN):  500.000,00

„Modernizacja instalacji elektrycznej w Pałacu w Muchowie” 

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na działce nr 79 obręb Muchów; gmina Męcinka. Obiekt wybudowano w latach 20 – tych ubiegłego stulecia. Forma i funkcja charakterystyczna dla zabudowy pałacowej. W celu poprawy funkcjonalności obiektu i  jego stanu technicznego założono remont z wymianą instalacji elektrycznej w budynku. W zakresie jest m.in.: wymiana instalacji podtynkowej, wymiana tablicy bezpiecznikowej, wymiana gniazd wtykowych, wymiana łączników świecznikowych, wymiana tablic na poszczególnych kondygnacjach, system p. poż., wymiana przyłącza oraz prace ogólnobudowlane po wykonanym remoncie instalacji elektrycznej (szpachlowanie, tynkowanie, gruntowanie, malowanie itp.).

Obszar inwestycyjny: Inwestycja własna

Kwota promesy inwestycyjnej (PLN):  510.000,00

Przewidywana wartość inwestycji (PLN):  520.408,16

„Konserwacja i restauracja kamiennego sakramentarium z kościoła pw. św. Barbary w Wolbromku”

Zakres rzeczowy prac obejmuje: opracowanie dokumentacji konserwatorskiej obiektu, inwentaryzacja zdobień (dokumentacja fotograficzna), oczyszczanie powierzchni kamienia z brudu i luźnych nawarstwień, odmuchiwanie sprężonym powietrzem, usunięcie zaplamień od farb i warstw tynku po remontach metodą chemiczną oraz mechaniczne doczyszczanie pozostałości, wzmocnienie strukturalne obiektu. Ponadto wykonanie i montaż metalowej kraty zamykającej sakrarium, uzupełnienie ubytków oraz rekonstrukcja formy rzeźbiarskiej, opracowanie uzupełnień, szlifowanie oraz fakturowanie, scalanie kolorystyczne uzupełnień przy użyciu laserunkowych farb krzemianowych. Podstawowym założeniem prac jest zabezpieczenie obiektu przed dalsza destrukcją oraz przywrócenie jego pierwotnej funkcji użytkowej.

Obszar inwestycyjny: Udzielenie dotacji

Kwota promesy inwestycyjnej (PLN):  24.395,63

Przewidywana wartość inwestycji (PLN):  25.150,18

„Naprawa pokrycia dachowego w Kościele p.w. św. Marcina w Jaworze” 

Zakres planowanych robót budowlanych obejmuje m.in.: demontaż poszycia z blachy, remont więźby dachowej (oczyszczenie, wymiana uszkodzonych elementów, impregnacja), wykonanie pełnego deskowania – wykonanie pokrycia (dachówka), wykonanie nowych koszów odpływowych, obróbki
z blachy miedzianej, rusztowanie do prac – wykonanie kładek technicznych w przestrzeni strychowej, przegląd pokrycia dachowego kopuły miedzianej – montaż rusztowań, naprawa uszkodzeń/wymiana po wykonaniu ekspertyzy oraz remont ścian ogniowych – część nad dachem.

Obszar inwestycyjny: Udzielenie dotacji

Kwota promesy inwestycyjnej (PLN):  3.430.000,00

Przewidywana wartość inwestycji (PLN):  3.500.000,00