Środki Krajowe

RFIL

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na zadania inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zakres, sposób i termin przedstawiania informacji o wykorzystaniu wsparcia określa  Uchwała Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 r.w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez JST (Monitor Polski Dz.U. poz. 662 z dnia 24.07.2020 r.).

W 2020 r. Powiat Jaworski z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymał łączną kwotę wsparciaw ramach naboru I i II w wysokości 11.305.295,43 zł. Z  kolei w roku 2021 w ramachnaboru III Powiat Jaworski otrzymał wsparcie na zadania inwestycyjne dla JST w wysokości 5.812.330,00 zł.

Łączna kwota wsparcia na zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) dla Powiatu Jaworskiego wyniosła ogółem 17.117.625,43 zł.

Powiat Jaworski w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych realizuje następujące zadania:

1) Rozbiórka istniejącego przepustu 2x fi 100 i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej
nr 2815D w km 0+016 nad potokiem Rogozina w m. Lipa.

Przedmiotem inwestycji była rozbiórka istniejącego przepustu 2x fi 100 i budowa nowego obiektu
w ciągu drogi powiatowej nr 2815D w km 0+016 nad potokiem Rogozina w m. Lipa. Projekt realizowany był na terenie powiatu jaworskiego, na obszarze gminy Bolków.

Inwestycja realizowana była w okresie listopad 2021 r. – lipiec 2022 r.  Wykonawcą prac była firma INBUD Stanisław Kutera z siedzibą w Oławie.

Całkowita wartość inwestycji: 553 510,69 PLN

Dofinansowanie:  553 510,69 PLN

2) Przebudowa muru oporowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2826D w km 0+912-0+937 nad potokiem Mokrzyna w m. Mysłów

Przedmiotem inwestycji była przebudowa muru oporowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2826D
w m. Mysłów, gmina Bolków. Inwestycja miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców, zapewnienie warunków komunikacyjnych umożliwiających bezpieczne poruszanie się po drodze oraz usunięcie, a w przyszłości zapobieganie, skutkom klęsk żywiołowych na terenie gminy.

Inwestycja realizowana była w okresie marzec 2022 r. – sierpień 2022 r. Wykonawcą prac była firma INBUD S.C. Stanisław Kutera, Michał Kutera z siedzibą w Będkowicach.

Całkowita wartość inwestycji: 423 508,72 PLN

Dofinansowanie: 398 409,30 PLN

3) Remont drogi powiatowej i budowa kanalizacji deszczowej realizowane w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2806D relacji DW 363-Piotrowice-DW 365 o dł. około 1.6 km”

Zadanie obejmowało modernizację drogi powiatowej nr 2806D relacji DW363 – Piotrowice- DW365
o dł. ok. 1,6 km. Zakres prac obejmował m.in.: wykonanie nawierzchni jezdni, kanalizację deszczową, odwodnienie. Inwestycja miała na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i doprowadzenie drogi do należytego stanu użytkowania.

Inwestycja realizowana była w okresie maj 2021 r. – grudzień 2021 r.  Wykonawcą prac było Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy.

Całkowita wartość inwestycji: 2 417 653,24 PLN

Dofinansowanie: 2 417 653,24 PLN

4) Remont drogi powiatowej, budowa kanalizacji deszczowej i budowa chodnika realizowane
w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2796D Sady Dolne – Sady Górne w km 0+200 – 6+990” – ETAP I

Inwestycja stanowiła I-szy etap modernizacji drogi powiatowej nr 2796D na odcinku Sady Dolne – Sady Górne, gmina Bolków. Zakres prac obejmował m.in: wykonanie nawierzchni jezdni, wzmocnienie podłoża, odwodnienie, montaż barier ochronnych. W ramach robót zaprojektowano obiekty
i urządzenia obsługi uczestników ruchu (tzw. infrastruktura towarzysząca) polegające na budowie dwóch zatok autobusowych i wykonaniu chodników, które dodatkowo wpłyną na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Inwestycja realizowana była w okresie lipiec 2021 r. – marzec 2022 r.  Wykonawcą prac było konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze – lider konsorcjum oraz Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą
w Jeleniej Górze.

Całkowita wartość inwestycji: 3 172 750,18 PLN

Dofinansowanie: 3 172 750,18  PLN

5) Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D w miejscowości Snowidza o dł. ok. 1,5 km – etap I

Inwestycja stanowiła I-szy etap przebudowy drogi powiatowej nr 2188D w m. Snowidza, gmina Mściwojów.  Zadanie  zakładało wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2188D na odcinku o dł. ok. 900 m. Celem przebudowy była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze oraz doprowadzenie jej do należytego stanu użytkowania.

Inwestycja realizowana była w okresie wrzesień 2022 r. – maj 2023 r. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Transportowo – Budowlane Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu.

Całkowita wartość inwestycji: 4 530 658,60 PLN

Dofinansowanie: 3 571 394,84  PLN

6) Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2184D w Mierczycach oraz nr 2177D
w miejscowości Kępy

Projekt realizowany był na terenie powiatu jaworskiego, na obszarze dwóch miejscowości w gminie Wądroże Wielkie: Mierczyce i Kępy. Przedmiotowa inwestycja podzielona była na 2 zadania. Zadanie 1: przebudowa chodnika na odcinku 0,9 km w ciągu drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Kępy oraz zadanie 2: budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2184D w m. Mierczyce. Inwestycja miała na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawę jakości życia mieszkańców terenów wiejskich powiatu jaworskiego.

Inwestycja realizowana była w okresie grudzień 2022 r. – sierpień 2023 r. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Usługowo Transportowe „Źrubek” Łukasz Kołek z siedzibą w Wądrożu Wielkim (zadanie 2) oraz firma BUDROMOS J.T. Bieńkowscy spółka jawna z siedzibą w Legnicy (zadanie 1).

Całkowita wartość inwestycji: 1 914 894,11 PLN

Dofinansowanie: 1 412 330,00  PLN

7) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2815D relacji Lipa-Jastrowiec-Pogwizdów o dł. ok. 4,8 km – etap I

Przedmiotem inwestycji była realizacja I-szego etapu przebudowy drogi powiatowej nr 2815D relacji Lipa-Jastrowiec-Pogwizdów na odcinku ok. 3 km. Oprócz nowej nawierzchni wykonano odwodnienie drogi, zjazdy na posesje oraz zatokę autobusową. Wszystko to przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi, komfortu jazdy oraz poprawy estetyki tych miejscowości.

Inwestycja realizowana była w okresie lipiec 2022 r. – grudzień 2022 r. Wykonawcą prac była firma Usługi Remontowo-Budowlane i Transport Józef Michalik z siedzibą w Lubaniu.

Całkowita wartość inwestycji: 2 891 577,18 PLN

Dofinansowanie: 2 891 577,18  PLN

8) Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D – ul. Piastowska o dł. ok. 600 m wraz z remontem chodnika i budową zatoki postojowej

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi powiatowej nr 2836D – ul. Piastowskiej w m. Jawor
o dł. około 600 m wraz z remontem chodnika i budową zatoki postojowej. Remontowany odcinek drogi powiatowej nr 2836D znajduje się w granicach administracyjnych powiatu jaworskiego, gminy Jawor. Łączy centrum miasta Jawora z drogą wojewódzką nr DW382. Oprócz nowej nawierzchni, aby umożliwić skomunikowanie terenów przyległych do przebudowywanej drogi, wykonano przebudowę zjazdów oraz skrzyżowań. Planowana inwestycja zakładała budowę obustronnego chodnika, a w miejscu gdzie nie ma chodnika znajduje się obustronne pobocze.

Inwestycja realizowana była w okresie styczeń 2023 r. – październik 2023 r.  Wykonawcą prac było konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o. o. z siedzibą w Jaworze – lider konsorcjum, oraz Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.,
z siedzibą w Sadach Dolnych.

Całkowita wartość inwestycji: 3 390 940,40 PLN

Dofinansowanie: 2 700 000,00  PLN