Aktualności

Zarządzenie Starosty Powiatu Jaworskiego

Starosta Jaworski
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

informuje

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26 na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze www.spjawor-bip.pbox.pl do publicznej wiadomości zostało wywieszone Zarządzenie
nr 51/2023 Starosty Jaworskiego z dnia 16.08.2023r. z ogłoszeniem o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej Skarbu Państwa w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 105/13 o powierzchni 0,2637 ha , 106/17 o powierzchni 0,2803 ha i  108/24 o powierzchni 0,0080, AM-2, obręb geodezyjny Paszowice, gmina Paszowice, pow. jaworski. Dla nieruchomości, w granicach której znajdują się ww. działki prowadzona jest Księga Wieczysta LE1J/00029801/8 przez Sąd Rejonowy w Jaworze IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza wynosi 28 000,00 zł.

Wadium w kwocie  2 800,00  jako 10% ceny wywoławczej należy wnieść w pieniądzu do dnia 14.09.2023 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.09.2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w sali konferencyjnej (I piętro).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gogospodarki Nieruchomościami
i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 pokój nr 214, 213        lub pod numerem telef. 76/7290134 lub 76/7290135 od poniedziałku do piątku w godz.         800-1430, w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia przetargu.