Aktualności

Zarządzenie starosty 53/2023

ZARZĄDZENIE NR 53 ./2023
Starosty Jaworskiego
z dnia 22 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany godzin urzędowania oraz zmiany rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Jaworze
Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 207 § 1 i § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1465) oraz§ 15 rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.), w związku z § I zarządzenia nr 15/2019 Starosty Jaworskiego z dnia 19 .02.20 I 9 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze zarządzam, co następuje:
§ 1.
Z uwagi na wysoką temperaturę powietrza, w okresie: 22 sierpnia 2023r. – 23 sierpnia 2023r., ustalam następujące godziny urzędowania Starostwa Powiatowego w Jaworze w budynku przy ul. Wrocławskiej 26: 22 sierpnia 2023 r. od godz. 7.30 do 15.30, 23 sierpnia od godz. 7.30 do 14.30.

§ 2.

  1. Z uwagi na utrzymującą się wysoką temperaturę powietrza, w okresie od dnia 22 sierpnia 2023 r. do dnia 23 sierpnia 2023 r., w związku z§ I niniejszego zarządzenia, ustalam skrócony czas pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Jaworze:
    1) dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych Starostwa Powiatowego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26, pracujących w równoważnym systemie czasu pracy, wg następującego rozkładu czasu pracy: 22 sierpnia 2023 r. w godzinach od 7.30 do 15.30; 23 sierpnia 2023 r. w godzinach od 7.30 do 14.30;
    2) dla pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26 w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich na stanowisku sprzątaczki oraz rzemieślnik specjalista (konserwator) – według indywidualnego rozkładu czasu pracy ustalonego i zatwierdzonego przez Starostę Jaworskiego;
    3) dla pracowników zatrudnionych w Referacie Zarząd Dróg Powiatowych w Zębowicach, wg następującego rozkładu czasu pracy: w godzinach od 7.00 do 14.00;
    4) dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy – wg indywidualnego rozkładu czasu pracy, z uwzględnieniem godzin urzędowania Starostwa Powiatowego w Jaworze określonych w § 1 niniejszego zarządzenia.

§ 3.
Informacja o zmianie godzin urzędowania i rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa
Powiatowego w Jaworze, podana zostanie do wiadomości poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze,
2) na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Jaworze,
3) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Organizacyjnemu i Spraw Obywatelskich
oraz Wydziałowi Rozwoju, Promocji i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Jaworze.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.