Aktualności

Obwieszczenie Starosty Jaworskiego

Obwieszczenie-okazanie projektu scalenia na gruncie oraz zebranie uczestników scalenia w dniu 12.03.2024 r. (wtorek) godz. 17:00 świetlica wiejska

Jawor, dnia 22 lutego 2024 r.

GP.6622.23.2022.5.2024

OBWIESZCZENIE STAROSTY JAWORSKIEGO
w sprawie scalenia gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów
1. Okazanie na gruncie projektu scalenia
Na podstawie art. 31 pkt 4 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1197) zawiadamiam, że w dniach od 4 marca do 11 marca 2024 r. w godzinach od 900–1400, zgodnie z art. 23 ust. 2 ww. ustawy, zostaną przeprowadzone czynności okazania na gruncie projektu scalenia. Projekt okazywać będą geodeci Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu. Uczestników scalenia proszę o przybycie w wyznaczonym terminie z dokumentami potwierdzającymi tożsamość do świetlicy wiejskiej w Snowidzy (sala na piętrze, wejście od boiska).
Okazanie projektu scalenia odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem:

Spotkanie z uczestnikami scalenia o nazwiskach/nazwach rozpoczynających się na litery:
4 marca 2024 r. (poniedziałek) A – D
5 marca 2024 r. (wtorek) F – Ka
6 marca 2024 r. (środa) Ki – M
7 marca 2024 r. (czwartek) N – P
8 marca 2024 r. (piątek) R – Sz
11 marca 2024 r. (poniedziałek) Ś-Ż

2. Zebranie uczestników scalenia gruntów
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1197) zawiadamiam, że dnia 12 marca 2024 r. (wtorek) o godzinie 1700 w świetlicy wiejskiej w Snowidzy, w sali na parterze, odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów. Celem zebrania jest okazanie projektu scalenia oraz projektu zasad i warunków objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy uczestnicy scalenia, w terminie 14 dni od dnia okazania projektu scalenia gruntów mogą zgłaszać na piśmie Staroście Jaworskiemu zastrzeżenia do tego projektu.
Uczestnicy scalenia, właściciele lub użytkownicy gruntów położonych na obszarze scalenia, mogą uczestniczyć w czynnościach okazania na gruncie projektu scalenia oraz w zebraniu osobiście lub przez pełnomocnika.
Zgodnie z art. 31 ww. ustawy obwieszczenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń urzędu gminy, na której terenie położone są grunty objęte scaleniem, oraz na tablicy ogłoszeń we wsi, której grunty tworzą obszar scalenia i zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa powiatowego, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem telefonu: 76 86 28 007 lub 534 657 670.
Dzień obwieszczenia: 22.02.2024 r.

Z up. STAROSTY
Jerzy Krakowski
GEODETA POWIATOWY
Otrzymują:
1. Uczestnicy scalenia (zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów)
2. aa (+BIP)
Do wiadomości:
1. Sołtys wsi Snowidza (w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń)
2. Sołtys wsi Grzegorzów (w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń),
3. Urząd Gminy Mściwojów (w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń),
Sprawę prowadzi: Jerzy Krakowski, e-mail: jkrakowski@powiat-jawor.org.pl , tel.: 76 72 90 121, pok. 215