Aktualności

OBWIESZCZENIE STAROSTY JAWORSKIEGO

OBWIESZCZENIE STAROSTY JAWORSKIEGO
w sprawie scalenia gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów

GP.6622.23.2022.5.1.2023
OBWIESZCZENIE STAROSTY JAWORSKIEGO
w sprawie scalenia gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów
Na podstawie art. 31 pkt 4 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1197) zawiadamiam, że w dniu 12 marca 2024 r. w godzinach od 900– do 1400, zgodnie z art. 23 ust. 2 ww. ustawy, zostaną przeprowadzone czynności okazania na gruncie projektu scalenia. Projekt okazywać będą geodeci Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu. Uczestników scalenia proszę o przybycie w wyznaczonym terminie z dokumentami potwierdzającymi tożsamość do świetlicy wiejskiej w Snowidzy (sala na piętrze, wejście od boiska).
Uczestnicy scalenia, właściciele lub użytkownicy gruntów położonych na obszarze scalenia, mogą uczestniczyć w czynnościach okazania na gruncie projektu scalenia osobiście lub przez pełnomocnika.
Zgodnie z art. 31 ww. ustawy obwieszczenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń urzędu gminy, na której terenie położone są grunty objęte scaleniem, oraz na tablicy ogłoszeń we wsi, której grunty tworzą obszar scalenia i zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa powiatowego, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem telefonu: 76 86 28 007 lub 534 657 670.
Dzień obwieszczenia: 29.02.2024 r.