Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Powiat Jawor ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż kostki granitowej z rozbiórki z zanieczyszczeniami i zaprasza do składania ofert:

 1. Nazwa i adres sprzedającego:

Powiat Jawor- Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor .

 • Opis przedmiotu sprzedaży:

Kostka granitowa pochodzi z rozbiórki dróg  powiatowych Powiatu Jaworskiego

Kostka granitowa zaoferowana do sprzedaży w ilości 3572,61 t z zanieczyszczeniami i asortymencie:

Numer częściGatunek kostkiRodzaj materiałuIlość tonZanieczyszczenia %Cena wywoławcza brutto za 1tCena wywoławcza brutto za całą część
Część IKostka granitowa16/20944,3345110,58 
Część IIKostka granitowa16/202628,2820161,44 

W/w kostkę granitową można oglądać w każdy dzień roboczy w dniach od 03 listopada do 12 listopada 2021 r. od godz. 8.00 do godz. 14.00 w miejscu jej składowania Zębowice 44 dla części I i Jawor ul.

Kuziennicza 13 dla części II przetargu.

 • Warunkiem udziału w sprzedaży będzie złożenie pisemnej oferty – zał. nr 1.
 • Sprzedający nie wymaga wpłaty wadium.
 • Oferta powinna zawierać:
 • wypełniony i podpisany druk formularza ofertowego – zał. nr 1;
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia przetargu – zał. nr 2;
 • zgoda na przetwarzanie danych – zał. nr 3;
 • Opis złożenia oferty:
 • ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie;
 • kopertę należy zaadresować do sprzedającego: Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor oraz oznaczyć opisem: „OFERTA – sprzedaż kostki granitowej 2021”;
 • na kopercie należy podać adres oferenta.
 • Ofertę należy złożyć w siedzibie sprzedającego Starostwo Powiatowe w Jaworze ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor – do godziny 11.00 do dnia 18.11.2021 r.
 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 • Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 • Podlegają odrzuceniu oferty:
 • Które zostały złożone po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu
 • Które mimo pisemnego wzywania oferentów do dokonania poprawienia błędów i braków formalnych lub rachunkowych w złożonych ofertach, nie zostały uzupełnione lub poprawione w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania;
 • Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 12.00 w siedzibie Referatu Zarządu Dróg Powiatowych, Zębowice 44, 59-411 Paszowice  w  dniu 18.11.2021 r.
 • Kryterium wyboru oferty – najwyższa zaoferowana cena.
 • Sprzedający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu. Zmiana może nastąpić do terminu składania ofert. Oferenci, którzy złożą oferty przed terminem dokonania zmiany zostaną o tym fakcie powiadomieni w sposób pisemny lub ustny.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
 • O ewentualnym unieważnieniu przetargu na sprzedaż kostki granitowej, sprzedający zamieści informację w biuletynie informacji publicznej.
 • Organizator wybiera ofertę najkorzystniejszą tj. zawierającą najwyższą cenę. Każda część zaoferowanej do sprzedaży kostki brukowej będzie oceniana oddzielnie.
 • Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 • Przetarg pisemny składa się z części jawnej i niejawnej.
 • Część jawna przetargu pisemnego odbywa się w obecności oferentów. W części jawnej przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując oferentom następujące informacje:
 • podaje przedmiot przetargu;
 • podaje liczbę otrzymanych ofert;
 • dokonuje otwarcia kopert z ofertami;
 • podaje cenę oferowaną przez poszczególnych nabywców.
 • W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą albo unieważnia przetarg.
 • W przypadku złożenia ofert najkorzystniejszych równorzędnych, komisja przetargowa wezwie tych Oferentów do złożenia ofert dodatkowych. Oferenci składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen niższych i równych niż zaoferowane w poprzednio złożonych ofertach.
 • Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający zawiadamia pisemnie kupującego o zakupie kostki granitowej.
 • W przypadku uchylenia się przez kupującego zakupu kostki granitowej, za najkorzystniejszą zostaje uznana kolejna oferta zawierająca najwyższą cenę z nieodrzuconych ofert. Czynność poinformowania o wyniku przetargu zostanie powtórzona wraz z podaniem przyczyny.
 • Kupujący jest obowiązany uiścić kwotę sprzedaży (brutto) na konto Starostwa Powiatowego w Jaworze o numerze 73 8647 0007 0018 4322 2000 0024 w terminie 7 dni od otrzymania faktury.
 • Ilości ton zakupionej kostki będą ilościami przybliżonymi do tabel, a dokładna wartość zostanie określona po zważeniu i za taką ilość będzie wystawiona faktura.
 • Do zadań kupującego należeć będzie odbiór i załadunek kostki granitowej własnym transportem z miejsca jej składowania do wagi celem zważenia.
 • Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Jaworze – Referat Zarząd Dróg Powiatowych w Zębowicach 44, 59-411 Paszowice lub telefonicznie: 76 870 74 70.

Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie BIP :

http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/?id=111188