Aktualności

Konsultacje Społeczne

Zarząd Powiatu w Jaworze na posiedzeniu w dniu 02 listopada 2021 r. przyjął  projekt Uchwały Rady Powiatu w Jaworze w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022.

Program oraz formularz uwag i opinii dostępny na stronie BIP http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/?id=112990

            Przygotowany projekt uchwały poddany zostaje do konsultacji społecznych w celu zebrania uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzony protokół, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze. Zebrane uwagi i opinie zostaną następnie przekazane Zarządowi Powiatu w Jaworze.

Uwagi i opinie należy składać w terminie od 04 listopada do 14 listopada 2021 r. na dołączonym formularzu, w Starostwie Powiatowym w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: e.jankowska@powiat-jawor.pl