Aktualności

Usługa transportowa door-to-door przedłużona do 31.05.2024 r.

Konkurs grantowy ogłoszony w ramach Projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego  w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 28 lutego 2023 r., realizowało projekt pn. ,,Usługi indywidualnego transportu na rzecz osób z niepełnosprawnościami na terenie Powiatu Jaworskiego”. Na realizację projektu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał nam środki w wysokości 443 591,40 złotych, w tym wkład Funduszy Europejskich w kwocie 373 858,83 zł.       

          Głównym celem projektu było ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osobom z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu door-to-door, niwelowanie barier związanych z mobilnością, zwiększenie szans w edukacji, korzystania z infrastruktury społecznej i zwiększenia aktywności zawodowej oraz ograniczenie wykluczeniu społecznemu.     

Usługa skierowana była do mieszkańców Powiatu Jaworskiego tj. z gmin: Bolków, Jawor, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie mających ukończone 18 lat, z trudnościami w samodzielnym poruszaniu się ze względu na ograniczoną sprawność m.in. poruszających się na wózku, o kulach, przy użyciu balkonika, niewidzących, słabowidzących, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ale także bez orzeczonej niepełnosprawności z problemami w przemieszczaniu się.  Pierwszeństwo z korzystania z usługi miały osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

Zgodnie z deklaracją we wniosku grantowym, usługa transportowa door-to-door realizowana będzie również w okresie trwałości projektu, tj. przez okres 15 miesięcy od dnia zakończenia projektu 01.03.2023. – 31.05.2024 r.

Usługa świadczona będzie na takich samych zasadach co w okresie realizacji projektu. Usługa jest nieodpłatna.

Telefony kontaktowe dla zainteresowanych z korzystania z usługi:

76   871 – 14 – 11   w.  12

500 – 156 – 648