Aktualności

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z 9.02.2023 r.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Dotacje zostaną przekazane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem.

Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w Starostwie Powiatowym w Jaworze w pok. 221 w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

Zgodnie z warunkami ogłoszenia otwartego konkursu ofert, niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.