Aktualności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w okresie od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.”