Aktualności

Postanowienie o powołaniu Komisji pełniącej funkcje doradcze

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 3 ust.1, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu
i wymianie gruntów (Dz. U. z 2022 r., poz. 1223 ze zm.), oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775), w związku
z prowadzonym postępowaniem scaleniowym obejmującym grunty obrębu Snowidza, gmina Mściwojów, powiat jaworski,

powołuję

komisję pełniącą funkcje doradcze przy szacowaniu gruntów i opracowywaniu projektu scalenia gruntów w składzie:

 1. Tomasz Kowalski – sołtys wsi Snowidza,
 2. Damian Koch – członek rady sołeckiej wsi Snowidza,
 3. Katarzyna Olejarz – członek rady sołeckiej wsi Snowidza,
 4. Robert Orłowski – członek rady sołeckiej wsi Snowidza,
 5. Agnieszka Rogula – przedstawiciel KOWR,
 6. Iwona Stachera – przedstawiciel Gminy Mściwojów,
 7. Jerzy Krakowski – przedstawiciel Starosty Jaworskiego,
 8. Tadeusz Budziński – właściciel gospodarstwa rolnego,
 9. Andrzej Krawczyk – właściciel gospodarstwa rolnego,
 10. Mirosław Loranty – właściciel gospodarstwa rolnego,
 11. Seweryn Mazur– przedstawiciel Dolnośląskiej Izby Rolniczej
 12. Zenon Grakowicz – przedstawiciel Regionalnego Związku Rolników, Kółek
  i Organizacji Rolniczych w Legnicy

Do zadań komisji należy:

 • udział w szacowaniu gruntów (art. 10 ust.1 ustawy),
 • badanie zastrzeżeń do szacunku gruntów (art. 12 ust. 3 ustawy),
 • udział w sporządzaniu projektu scalenia gruntów (art. 22. ust 2 ustawy),
 • opiniowanie zastrzeżeń do projektu scalenia gruntów (art. 24 ust. 2 ustawy).

Na postanowienie nie służy zażalenie. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć w odwołaniu od decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 4 ustawy postanowienie podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów, na tablicy ogłoszeń we wsi Snowidza i Grzegorzów, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego. Po tym terminie postanowienie uważa się za doręczone wszystkim uczestnikom scalenia.

Otrzymują:

 1. Członkowie komisji pełniącej funkcje doradcze.
 2. Sołtys wsi Snowidza (celem publicznego ogłoszenia – tablica ogłoszeń),
 3. Sołtys wsi Grzegorzów (celem publicznego ogłoszenia – tablica ogłoszeń),
 4. Wójt Gminy Mściwojów (celem publicznego ogłoszenia – tablica ogłoszeń),
 5. Starostwo Powiatowe w Jaworze (celem publicznego ogłoszenia na stronie podmiotowej BIP),
 6. aa.

Sprawę prowadzi: Jerzy Krakowski, e-mail: jkrakowski@powiat-jawor.org.pl , tel.: 76 72 90 121, pok. 215

Skan dokumentu z podpisem Starosty w załączeniu.