Aktualności

Uchwała w sprawie zasad szacunku gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów, powiat jaworski, gmina Mściwojów, powiat jaworski

UCHWAŁA Z DNIA 15 czerwca 2023 r.

w sprawie ustalenia zasad szacunku

gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów, powiat jaworski

Działając na podstawie art. 33a pkt 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1223 ze zm.), zespół do spraw scaleń gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów powołany postanowieniem Starosty Jaworskiego nr GP.6622.23.2022.9.2023
z dnia 12 kwietnia 2023 r. wymaganą ustawowo większością ¾ głosów uchwala następujące zasady szacunku gruntów objętych scaleniem:

 1. Wartość gruntów ustala się według następującej skali punktowej:
 2. Dla gruntów ornych wartość 1 ha poszczególnych klas bonitacyjnych ustala się
  w wysokości:
Klasa bonitacyjnaIIIIIIaIIIbIVaIVbV
pkt130120110100908060
 1. Dla użytków zielonych (łąki trwałe i pastwiska trwałe) wartość 1 ha poszczególnych klas bonitacyjnych ustala się w wysokości:
Klasa bonitacyjnaIIIIIIVVVI
pkt10090805535
 1. Dla gruntów pod sadami wartość za 1 ha ustala się jak dla klasy gruntu, na którym został założony sad.
 2. Dla wszystkich gruntów zabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako: grunty rolne zabudowane – Br, tereny mieszkaniowe – B, tereny przemysłowe – Ba, inne tereny zabudowane – Bi, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – Bz, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy- Bp ustala się wartość w wysokości 150 punktów
  za 1 ha.
 3. Dla gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki kopalne w działkach nr 127, 324, użytkowane jako grunt orny ustala się wartość w wysokości 80 punktów za 1 ha.
 4. Dla gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako nieużytki oraz dla gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi i płynącymi ustala się wartość w wysokości
  10 punktów za 1 ha
  .
 5. Dla gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty pod rowami klasyfikowanymi ustala się wartość w wysokości 1 punktu za 1 ha.
 6. Dla gruntów pod rowami nieujawnionymi w ewidencji gruntów i budynków

w działkach nr 320, 321, 417/2 ustala się wartość w wysokości 1 punktu za 1 ha.

 • Dla gruntów pod rowami ujawnionymi w ewidencji gruntów i budynków na działce nr 511 ustala się wartość za 1 ha według gruntu przyległego niższej klasy.
 • Dla gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych ustala się wartość
  za 1 ha w wysokości 50% wartości gruntu, na którym znajdują się te zadrzewienia
  i zakrzewienia.
 • Dla gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych na działce nr 8, nieujawnionych w ewidencji gruntów i budynków ustala się wartość za 1 ha w wysokości 50% wartości gruntu, na którym znajdują się te zadrzewienia i zakrzewienia.
 • Dla gruntów zadrzewionych i zakrzewionych sklasyfikowanych i niesklasyfikowanych ustala się wartość gruntu w wysokości 80 punktów za 1 ha.
 • Dla gruntów pod lasami sklasyfikowanymi i niesklasyfikowanymi ustala się wartość gruntu
  w wysokości 80 punktów za 1 ha.
 • Dla gruntów po nieczynnej linii kolejowej ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków jako Tk ustala się wartość w wysokości 10 pkt za 1 ha.
 • Dla gruntów pod drogami ujawnionymi w ewidencji gruntów i budynków, zaoranymi
  w terenie wartość za 1 ha ustala się jak wartość gruntu przyległego niższej klasy.
 • Dla pozostałych gruntów pod drogami ujawnionymi w ewidencji gruntów i budynków ustala się wartość gruntu w wysokości 10 punktów za 1 ha, z wyłączeniem gruntu pod drogą położoną na działkach nr 230/2, 231/3, 232/2, stanowiącą własność osób fizycznych, dla której ustala się wartość w wysokości 150 punktów za 1 ha gruntów.
 • Dla gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Snowidza (Uchwała Nr IV/24/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 stycznia 2007 r.) i jego zmianie (Uchwała Nr XX.154.2017 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 lutego 2017 r. jako:
 • tereny zabudowy zagrodowej (RM);
 • tereny zabudowy zagrodowej i usług związanych z rolnictwem (RM/RU);
 • tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN);
 • tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (MU);
 • tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW);
 • tereny usług (U);
 • tereny produkcji i obsługi gospodarki rolnej (RU);
 • tereny rolnicze (R, 1R, 2R, 3R, 4R, 5R);
 • tereny przemysłu, składów, budownictwa i usług w tym również produkcji i obsługi rolnictwa (P);
 • teren istniejącego i projektowanego cmentarza komunalnego (ZC);
 • teren istniejącej infrastruktury technicznej – kanalizacji (K);
 • teren istniejącej infrastruktury technicznej – energetyki (E);
 • teren istniejącej infrastruktury technicznej – gospodarki wodnej (W);
 • tereny dróg (KDZ, KDL, KDW, KDD), zlokalizowane w kompleksie terenów zabudowy dotychczas niewydzielone geodezyjnie jako odrębne działki ewidencyjne;
 • tereny zieleni parkowej (ZP);
 • tereny zieleni towarzyszące ciekom wodnym (ZW);
 • tereny leśne i zadrzewione (ZL).

ustala się wartość w wysokości 150 punktów za 1 ha gruntów, z wyłączeniem gruntów pod drogami ujawnionymi w ewidencji gruntów i budynków, istniejącymi w terenie, stanowiącymi własność Gminy Mściwojów lub Skarbu Państwa oraz gruntów pod powierzchniowymi wodami płynącymi, dla których ustala się wartość w wysokości 10 punktów za 1 ha.

 1. W koniecznych przypadkach wartość drzew i krzewów, a także innych części składowych gruntów zostanie ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego na zasadach oznaczonych
  w przepisach o gospodarce nieruchomościami.
 2. Na potrzeby określenia dopłat za brakujący ekwiwalent lub wydzielony o większej wartości ustala się wartość 1 hektara gruntu klasy RIIIa, dominującego w obszarze scalenia, w kwocie 50 980.00 zł. W związku z tym 1 punkt szacunkowy przyjęty do rozliczenia stanowi równowartość 463,45 zł. Dopuszcza się negocjacje wysokości dopłaty za grunty i części składowe gruntów pomiędzy powiększającym, a pomniejszającym obszar gospodarstwa
  za dopłatą na podstawie zgodnego oświadczenia stron.

Uchwałę wywiesza się na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów, wsi Snowidza i Grzegorzów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Jaworze.