Aktualności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie powiatu jaworskiego w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.”

Zarząd Powiatu Jaworskiego na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2023 r. podjął uchwałę nr 60/2023 Zarządu Powiatu Jaworskiego w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie powiatu jaworskiego w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.”.
Zarząd Powiatu Jaworskiego dokonał wyboru oferty złożonej przez Stowarzyszenie „Centrum Wsparcia”, ul. Piastowska 12, 59-400 Jawor.
Stowarzyszenie gwarantuje wykonanie zadania na najwyższym poziomie, posiada potencjał oraz możliwości, aby prawidłowo realizować powierzone zadanie.
STAROSTA
(-) Aneta Kucharzyk