Aktualności

„Usługi indywidualnego transportu door-to-door… „

Konkurs grantowy ogłoszony w ramach Projektu pn: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego  w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze od dnia 1 marca 2021 r, realizuje projekt pn. ,,Usługi indywidualnego transportu na rzecz osób z niepełnosprawnościami na terenie Powiatu Jaworskiego”. Na realizację projektu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał nam środki w wysokości 443 591,40 złotych, w tym wkład Funduszy Europejskich to kwota 373 858,83 zł.       

Głównym celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osobom z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu door-to-door, niwelowanie barier związanych z mobilnością, zwiększenie szans w edukacji, korzystania z infrastruktury społecznej i zwiększenia aktywności zawodowej oraz ograniczenie wykluczeniu społecznemu.     

W ramach Projektu zaplanowano, że z usługi skorzysta 85 osób w tym 10 osób w celu uczestniczenia w działaniach aktywizujących.                           

Z otrzymanych środków zakupiony został samochód osobowy typu bus dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym także osób poruszających się na wózku inwalidzkim,  który, łącznie ze schodołazem, znajduje się na wyposażeniu auta. Do obsługi osób korzystających z usługi zatrudniono kierowcę oraz pracownika, którego zadaniem będzie bezpośredni kontakt oraz udzielanie wsparcia osobom korzystającym z usługi.

         Usługa door-to-door to usługa obejmująca pomoc w dotarciu do miejsca docelowego, np. urzędu, na rehabilitację, szkolenie czy kurs zawodowy, a następnie powrót z miejsca docelowego do miejsca zamieszkania. Jest całkowicie bezpłatna.

         Pierwszeństwo z korzystania z usługi mają osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w zakresie poruszania się, osoby ze schorzeniami wzroku i słuchu oraz osoby, które ukończyły 65 lat. Ponadto z usługi będą mogły skorzystać osoby, u których problemy w poruszaniu się występują czasowo np. na skutek wypadku czy urazu.

Świadczenie usługi poprawi sytuację osób z ograniczoną mobilnością i zwiększy ich udział w życiu społecznym  i aktywność zawodową.

Telefony kontaktowe dla zainteresowanych z korzystania z usługi:

76   871 – 14 – 11   w.  22

500 – 156 – 648