Rok: 2023

UWAGA! Przebudowa ul. Piastowskiej

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem przebudowy ul. Piastowskiej od dnia 29 marca zmieni się organizacja ruchu. Obejmie ona odcinek od mini ronda do skrzyżowania z ul. Kopernika. Tym samym od ul. Kopernika do mini ronda obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy,…

Nowy czas urzędowania biur dla beneficjentów ARiMR

Zgodnie z Zarządzeniem nr 32 z dnia 13 marca 2023r Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od dnia 27 marca wchodzi nowy czas urzędowania biur dla beneficjentów ( par.1 pkt 5 podp 3) – od godz. 8:00 do godz. 15:00.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z 9.02.2023 r.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dotacje zostaną przekazane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn….

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) Starosta Jaworski podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 10 marca 2023 r. do  31 marca 2023…

Usługa transportowa door-to-door przedłużona do 31.05.2024 r.

Konkurs grantowy ogłoszony w ramach Projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego  w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w…

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 460/9 o powierzchni 0,1600 ha oraz udziału Skarbu Państwa wynoszącego 1/5 w prawie własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka…

Wspieraj lokalnie – Rozlicz PIT w powiecie jaworskim

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał z uwagi na znaczenie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi. Projekt promuje kampanię 1,5% dla lokalnych Organizacji Pożytku Publicznego z kampanią lokalnego rozliczania podatku dochodowego. Świadomość mieszkańców powiatu jaworskiego o możliwości przekazania 1,5% na organizacje „pomocowe”…

„PLANUJĘ DŁUGIE ŻYCIE”

„Planuję Długie Życie” to kampania społeczna realizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030, której celem jest obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe, w tym: piersi, płuca, jelita grubego i szyjki macicy przez edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę, w…

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw

W Polsce od 20 lat obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw, przypadający 22 lutego. W związku z tym, co roku w tym okresie ma miejsce Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Przypominamy, że Powiat Jaworski prowadzi Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, czynny…